WELKOM OP KREDIETGIDS.BE – ONLINE KREDIETPLATFORM

FAQ

 • Algemeen
  • Een woning kopen
   • Hoe verloopt het aankooppproces van een woning?

    Wanneer u de woning heeft bezocht en beslist heeft dat u deze wil aankopen, kan u een bod uitbrengen. Er zal dan een document worden opgemaakt waarmee u dit schriftelijk kan bevestigen. Dit document kan u zelf opmaken, of u gebruikt een document dat de vastgoedmakelaar of notaris u bezorgt.

    Wanneer u met de verkoper tot een akkoord bent gekomen, wordt de voorlopige aankoop-verkoopbelofte opgemaakt door de verkopende partij. De verkoper dient hiervoor over alle nodige documenten te beschikken met betrekking tot het pand en uw identiteit.

    De notaris zal de compromis opmaken op basis van de gegevens die in de aankoop-verkoopbelofte staan vermeld en in samenspraak met zowel de verkopende als de kopende partij. In de compromis worden ook de overeengekomen prijs, uiterlijke datum van ondertekening van de akte, eventuele sleutelovereenkomst of woonvergoeding vermeld. Het is ook aan de notaris om een opschortende voorwaarde op te nemen in de compromis als u dit wenst. De compromis is een bindend document, men kan niet afwijken van de voorwaarden die hier in worden opgenomen.

    De meeste notarissen en vastgoedkantoren bieden een gratis overlijdensdekking (door een ongeval) aan voor de periode tussen de compromis en de notariële akte. Aangezien uw schuldsaldoverzekering op dat ogenblik meestal nog niet in orde is, kan u hier best naar informeren.

   • Welke documenten moeten aanwezig zijn?

    Een OVAM-attest: de Vlaamse Regering heeft een lijst opgesteld met zogenaamde risico-activiteiten die een invloed kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Wanneer op een onroerend goed dat verkocht wordt een dergelijke activiteit wordt of werd uitgeoefend dan moet er in principe een oriënterend bodemonderzoek moeten gebeuren op kosten van de verkoper. Dit onderzoek moet gebeuren door een erkend bodemsaneringsdeskundige, dewelke het verslag zal overmaken aan OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Deze instantie zal de gepaste maatregelen bepalen voor de verkoop kan plaatsvinden.

    Een attest van wettelijk keuring van de elektrische installatie: sinds 1 juli 2008 is de verkoper van een huis of appartement verplicht een controleverslag met betrekking tot de elektrische installatie te bezorgen aan de koper indien deze elektrische installatie werd begonnen voor 1 oktober 1981 en er nog geen controleonderzoek werd gedaan door een erkend keuringsmechanisme. Indien de verkoper een keuringsverslag kan voorleggen van na 1 oktober 1981(doordat er bijvoorbeeld vernieuwing zijn gebeurd) is een nieuwe keuring niet nodig.

    Wanneer uit het keuringsverslag blijkt dat de installatie afgekeurd is, kan de verkoop wel doorgaan, maar moet de koper binnen de 18 maanden na het verlijden van de aankoop, een nieuwe keuring te laten uitvoeren.

    Een EPC-attest: Een Energie Prestatie Certificaat informeert de toekomstige koper van een huis of appartement over de energetische kwaliteit van het gebouw en zal ook suggesties geven voor de verbetering van de energieprestatie. In principe is een certificaat 10 jaar geldig, dus moet het niet opnieuw worden opgemaakt indien de woning binnen de tien jaar opnieuw verkocht. Indien in de tussentijd werken werden uitgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, kan het interessant zijn om een nieuw EPC-verslag te laten opmaken, maar dit is niet verplicht.

    Een stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister: De meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed wordt vermeld in het uittreksel van het plannenregister. Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt: of er een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt, of er een verkavelingsvergunning van toepassing is, of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding alsook of er een voorkooprecht op het goed rust.

    Het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening (BWRO) voorziet eveneens in een informatieplicht met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand bij verkoop van een onroerend goed.

   • Wat is een opschortende voorwaarde?

    De opschortende voorwaarde binnen een overeenkomst tussen een koper en verkoper wordt veelal ingeroepen door de koper. Verkoper en koper komen in onderling de modaliteiten overeen. Het is belangrijk om zeer gedetailleerd te omschrijven waarover het gaat: een beperking in de tijd, een indicatie van het kredietbedrag... Dit is specialisten werk en hiervoor neemt u best contact op met uw notaris. Deze kan u makkelijk terugvinden op www.notaris.be.

    Er bestaan verschillende voorwaarden maar de meest voorkomende zijn:

    Voorwaarde tot het verkrijgen van een hypothecair krediet of financiering

    Voorwaarde tot het verkrijgen van een bouwvergunning

   • Moet ik dezelfde notaris nemen als de verkoper?

    Neen. Elke partij, zowel de koper als de verkoper kan, vrij zijn eigen notaris kiezen. De notaris die de akte zal verlijden, ook wel de instrumenterende notaris genoemd, is meestal de notaris van de koper. Bij de aankoop van een nieuwbouw appartement is de instrumenterende notaris in de meeste gevallen de notaris van de verkoper omdat deze notaris ook de basisakte van het gebouw heeft opgesteld. Op die manier is er zekerheid rond de correcte koppeling van akte en basisakte. U heeft evenwel als koper steeds het recht uw eigen notaris aan te stellen.

   • Wat is een (bij)abattement en meeneembaarheid?

    Van onderstaande voordelen kan u genieten indien u een onroerend goed aankoopt in het Vlaams Gewest.

    Abbatement : wanneer u uw eerste woning koopt, kan u een korting genieten op de registratierechten die hiervoor betaald moeten worden. U krijgt een vrijstelling van registratierechten op de eerste € 15.000: bij groot beschrijf bedraagt deze 10%, bij een klein beschrijf 5%. In de praktijk komt deze vrijstelling neer op €1.500 of €750 in het geval van klein beschrijf.

    Deze vrijstelling kan u ook genieten indien u uw nieuwe aankoop doet nadat u uw vorige woning heeft verkocht. U moet wel nagaan of het niet interessanter is, om indien mogelijk, gebruik te maken van de regeling rond de meeneembaarheid van de registratirechten.

    Bij-abbatement (ook wel verhoogd abbatement genoemd): wanneer u voor de aankoop van uw onroerend goed een lening met hypothecaire inschrijving aangaat, wordt er een bijkomende vermindering van € 1.000 op de registratierechten toegekend. Dit komt neer op een vermindering op een bijkomende schijf van € 10.000 bij een groot beschrijf of € 20.000 bij een klein beschrijf.

     

    Wanneer u een woning hebt gekocht en hierop registratierechten hebt betaald, kan u de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen wanneer u een nieuwe woning aankoopt. Dit is de Meeneembaarheid van de Registratierechten, er bestaan 2 vormen van meeneembaarheid:

    Meeneembaarheid door verrekening: indien u uw oude woning (hoofdverblijfplaats) eerst verkoopt en dan een nieuwe eigendom aankoopt, kunnen de vroeger betaalde rechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) worden verrekend bij de registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom.

    Meeneembaarheid door teruggave: indien u een nieuw goed, bestemd tot hoofdverblijfplaats aankoopt vooraleer de oude woning-hoofdverblijfplaats wordt verkocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) na de verkoop van de oude woning-hoofdverblijfplaats worden verrekend

    U kan steeds maar een bedrag van maximum € 12.500 aan betaalde registratierechten “meenemen”.

    Hou er ook rekening mee dat er maximum 2 jaar mag zijn tussen de verkoop van de oude en de aankoop van de nieuwe woning.

    Hierop is er één uitzondering: wanneer u een bouwgrond koopt alvorens de eerste woning wordt verkocht, geldt er een termijn van 5 jaar. Indien het gebouw dat u aankoopt nog niet bewoonbaar is, kan dit ook worden beschouwd als een bouwgrond.

    Wanneer u uw eigendom opnieuw verkoopt, binnen de 2 jaar na de aankoop, krijgt u 3/5 van de betaalde registratierechten terug indien het gaat om een groot beschrijf (er werd bij de aankoop dus 10% registratierechten betaald). Deze teruggave gebeurt niet automatisch, deze moet u aanvragen.

    Voor de berekening van de termijn houdt men rekening met de datum van het verlijden van de authentieke akte.

   • Wanneer valt een verkoop onder de registratierechten en wanneer is het BTW stelsel van toepassing?

    Voor de aankoop van een bestaande woning, appartement of onbebouwde grond betaalt u in Vlaanderen 10% registratierechten over de aankoopprijs. Een vermindering is mogelijk indien aan de voorwaarden van Klein Beschrijf wordt voldaan. 

    Voor nieuwbouwwoningen is dit afhankelijk van de identiteit van de verkoper(s):

    Koopt u de grond en de constructie van één en dezelfde verkoper, dan betaalt u 21% over de totale aankoopprijs en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen grond- en constructiewaarde.

    Koopt u de grond van verkoper A en de constructie van verkoper B, dan betaalt u als koper 10% registratierechten op het grondaandeel en 21% BTW over de constructiewaarde.

   • Wanneer heb ik recht op klein beschrijf?

    Wanneer u als koper aan een aantal voorwaarden voldoet, kunnen de betalen registratierechten van 10% (= Groot Beschrijf) verminderd worden naar 5% (= Klein Beschrijf):

    U mag geen andere woning in België in volle of naakte (blote) eigendom bezitten. Hier op evenwel een uitzondering in geval van een erfenis van bloedverwanten in opgaande lijn. Het onroerend goed dat u aankoopt mag slechts een maximaal (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen hebben van:

    €745 indien u minder dan 3 kinderen ten laste heeft

    €845 bij 3 of 4 kinderen ten laste

    €945 bij 5 of 6 kinderen ten laste

    €1.045 indien u 7 of meer kinderen ten laste heeft

    U moet uw domicilie binnen de 3 jaar op het adres van de aangekochte woning vestigen (de woning bewonen) en er dan gedurende minimum 3 jaar ingeschreven blijven.

    Bij de aankoop van een bouwgrond is geen klein beschrijf mogelijk, hierop betaalt u steeds 10% registratierechten. Maar indien u op deze grond een “bescheiden woning” bouwt (wat zal blijken wanneer het kadastraal inkomen van de nieuwbouwwoning is vastgesteld) en u voldoet aan bovenvermelde voorwaarden, dan kan u een teruggave van 5% vragen voor de op de grond betaalde registratierechten.

   • Wat als ik kom te overlijden in de periode tussen het ondertekenen van de compromis en het verlijden van de notariële akte?

    Op het ogenblik van het ondertekenen van de compromis, hebt u vaak nog geen aanvraag voor een schuldsaldoverzekering ingediend.

    Via uw notaris en uw vastgoedmakelaar bent u gratis verzekerd indien u komt te overlijden door een ongeval voordat de notariële akte verleden werd.

    Vraag hen naar meer informatie hierover.

    Indien u wel reeds een schuldsaldoverzekeringsaanvraag heeft ingediend, is het mogelijk dat u van een gratis voorverzekering geniet via de verzekeringsmaatschappij.

   • Vanaf wanneer moet ik een brandverzekering afsluiten voor het onroerend goed dat ik aankoop?

    In principe is de verkoper verplicht een brandverzekering af te sluiten/te behouden voor het pand dat wordt verkocht. Volgens de wet eindigt de brandverzekering van de verkoper pas 3 maanden na het verlijden van de akte bij de notaris. In principe is het mogelijk om tot dan beroep te doen op de brandverzekering van de verkoper, ook al zou die zijn polis ondertussen zou hebben stopgezet.

    Indien de verkoper niet geen brandverzekering had voor de woning, of de premie niet had betaald, kan u beroep doen op de brandpolis van uw oude huis. De meeste brandverzekeraars voorzien een overgangsperiode van 2 maanden waarin zowel de oude als de nieuwe woning verzekerd zijn.

    Op deze overgangsmaatregel kan u enkel beroep doen indien het gaat om een “volwaardige” brandpolis die waarborgen biedt voor gebouw en inboedel.

    Indien uw nieuwe woning schade toebrengt aan iemand, gaat men kijken naar de omstandigheden waarin de schade is ontstaan.

    Indien er door een gebrek of door een gebrek aan onderhoud schade wordt toegebracht, dan is de juridische eigenaar (de verkoper) aansprakelijk.

    Bij andere schade is de bewaarder van het gebouw aansprakelijk, dit is de persoon die de woning effectief in gebruik heeft. Indien de sleuteloverdracht reeds is gebeurd, kan men bij u komen aankloppen voor de vergoeding van de schade.

    Het is dus raadzaam om zelf een brandverzekering te voorzien voor het pand dat u aankoopt, van zodra er een aankoop-verkoopbelofte werd ondertekend.

    Wanneer uw nieuwe aankoop een appartement betreft, is het verstandig om na te gaan over er een zogenaamde “blokpolis” werd onderschreven. Dit is een polis die via de syndicus of de vereniging van mede-eigenaars wordt geregeld.

    Indien een dergelijke blokpolis bestaat, is het raadzaam om na te gaan of er in deze polis voldoende kapitaal verzekerd is ten opzichte van de heropbouwwaarde van uw specifieke appartement. Het is mogelijk dat er in oude appartementsblokken al een deel van de appartementen gerenoveerd zijn (en dus meer waard zijn dan andere), maar dat de polis hier niet aan werd aangepast. In dat geval kan u best uw verzekeringsmakelaar contacteren om een stukje van het gebouw mee te verzekeren in uw persoonlijke polis.

   • Is het verplicht om bij de aankoop van onroerend goed een voorschot te betalen?

    Het is een algemeen gebruik dat er bij de ondertekening van de compromis of aankoop-verkoopbelofte een voorschot van 10% op de aankoopprijs wordt betaald. Dit kan gebeuren door overschrijving op rekening van de notaris of de vastgoedmakelaar of via een bankcheque. Bij het verlijden van de notariële akte wordt dit voorschot in mindering gebracht van de aankoopprijs.

    Afwijkingen zijn uiteraard mogelijk, mits beide partijen hiermee akkoord gaan.

   • Wie moet de notariskosten betalen en hoeveel bedragen deze kosten?

    In België worden de notariskosten betaald door de koper van het onroerend goed. Dit is bepaald bij Koninklijk Besluit, proportioneel en degressief, hetgeen inhoudt dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs hoger is.

    Per schijf is dat:

    • Tot €7.500: 4,56%
    • Van €7.500 tot 17.500: 2,85%
    • Van €17.500 tot €30.000: 2,28%
    • Van €30.000 tot €45.495: 1,71%
    • Van €45.495 tot €64.095: 1,14%
    • Van €64.095 tot €250.095: 0,57%
    • Boven €250.095: 0,57%

    De notaris is sedert 4 januari 2012 BTW-plichtig geworden. Op het ereloon van de notaris en op een deel van hun opzoekingskosten is de koper voortaan 21 % BTW verschuldigd.

     

   • Kan ik voor het verlijden van de akte alvast de sleutels van mijn nieuwe eigendom krijgen en er eventueel al verbouwingswerken beginnen uitvoeren?

    In principe gebeurt de sleuteloverdracht bij het ondertekenen van de authentieke akte. Het is echter mogelijk dat de verkopende en kopende partij hierover andere afspraken maken. Het is verstandig om deze op papier te zetten.

    In uitzonderlijke gevallen kunnen er ook afspraken tussen de partijen worden gemaakt met betrekking tot het uitvoeren van verbouwings- of verfrissingswerken aan het pand alvorens de authentieke akte werd verleden. Ook hier geldt de goede raad om deze afspraken op neer te schrijven.

    Er zijn echter wel risico’s verbonden aan dergelijke afspraken: indien er achteraf zou blijken dat de verkoop, om welke reden dan ook, niet zou kunnen doorgaan, dan is het soms niet meer mogelijk om de woning opnieuw in de oorspronkelijke toestand te brengen. Voor de koper kan dit betekenen dat hij werken heeft gefinancierd waar hij uiteindelijk niets mee is, voor de verkoper kan dit betekenen dat hij een bouwwerf moet verkopen of dat het pand minder waard is geworden.

   • Het ondertekenen van de akte bij de notaris, hoe verloopt dat precies?

    De datum voor de ondertekening wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld, aangezien alle partijen aanwezig moeten kunnen zijn. In de meeste gevallen gaat deze akte door bij de notaris van de koper.

    De datum van de authentieke akte zal normaal gezien binnen de 4 maanden na de ondertekening van de compromis/aankoop-verkoopbelofte vallen, aangezien er vanaf dat moment de registratierechten betaald moeten worden.

    Na de ondertekening van de akte verandert het goed definitief van eigenaar.

   • Wat is een voorkooprecht?

    De Vlaamse overheid en de lokale overheden hebben in bepaalde gebieden een “recht van voorkoop”. Dit wil zeggen dat zij voorrang krijgen op de potentiële koper om het onroerende goed te verwerven, maar aan dezelfde prijs en voorwaarden die verkoper en koper onderling hebben bepaald.

    Het is aan de notaris om na te gaan of er een voorkooprecht op een onroerend goed rust, en de partijen te contacteren met de vraag of ze hun voorkooprecht willen uitoefenen.

    Ook de pachter heeft een recht van voorkoop indien een onroerend goed wordt verkocht. Dit recht kan hij niet uitoefenen bij schenking, verdeling onder mede-eigenaars, inbreng in een vennootschap of ruiling.

   • Kan ik nog een woning kopen als ik niet over alle eigen middelen beschik die de bank vraagt?

    In sommige gevallen is het nog mogelijk. Maak een afpraak via het contactformulier met een kredietspecialist om al uw mogelijkheden te kennen.

    Bij een nieuwbouwproject zijn er al oplossingen als u beschikt over ongeveer 7% aan eigen middelen van de totale projectkost. Uiteraard moeten de ratio's inzake netto inkomen na lasten en uw laten inkomsten verhouding ook binnen de politiek van de kredietmaatschappij vallen.

    Een andere mogelijkheid is om de kosten te ontlenen door middel van een consumentenkrediet (persoonlijke lening), aangevuld met een lang lopend hypothecair krediet. Om de maandelijkse aflossing de eerste jaren draaglijk te maken kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met 12 tot 36 maanden kapitaaluitstel.

    Sommige maatschappijen staan toe dat u helemaal niet moet betalen voor uw hypothecair krediet. Geen kapitaal en geen intrest. Door de eerste 12 maanden van het krediet niet te betalen, is er budgettaire ruimte om een veel terug te betalen van de persoonlijke lening tijdens deze periode.

     

  • Varia
   • Tegenslag of overlijden, dek u op voorhand in.

    U kan u eenvoudig indekken tegen volgende gebeurtenissen:

    Arbeidsongeschiktheid

    Een bijdekking arbeidsongeschikheid is aangewezen als een simulatie zou aantonen dat u en uw gezin in de problemen komt bij het wegvallen van één of meerdere inkomens.

    Invaliditeit

    Net zoals voor arbeidsongeschikheid, kan u zich ook indekken tegen invaliditeit. Dit wordt veelal genomen als bijdekking in de schuldsaldoverzekering. Zelfstandigen kunnen deze dekkingen ook onderschrijven in het kader van een aanvullende pensioenvorming in het kader van de tweede pijler. (link: pagina specialisten – vastgoedfinanciering via 2de pijler)

    Overlijden

    Een schuldsaldoverzekering is een belangrijke verzekering om uw nabestaanden een hoop elende te besparen. Heeft u een partner, kinderen,...kies dan niet zonder vergelijken voor een standaardaanbod van 50% voor iedere ontlener of 100% als u alleen zou ontlenen. Hou rekening met het inkomen van iedere individuele kredietnemer. De graag van verwantschap, etc...

    U kan kiezen voor een schuldsaldoverzekering met éénmalige premie, een premiebetaling op 2/3 van de looptijd van het krediet, een relax formule met spreiding over de ganse looptijd, een fiscale benadering/optimalisatie door opsplitsing van de premie naar €940 per jaar,...

     

    Tip: Wist u dat de meeste maatschappijen maar 100% verzekerd bedrag vragen om een betere rentevoet te krijgen? Bijgevolg kan u de rest verzekeren bij een veel goedkopere maatschappij. De kwaliteit is hetzelfde als de gekozen variabelen hetzelfde zijn.

    Ook schuldsaldoverzekeringen zijn producten die u als kredietnemer moet vergelijken om een idee te krijgen over de totale kostprijs van uw krediet. Klik hier om enkele voorstellen op te vragen of ga naar www.schuldsaldoverzekering.org

   • Heb ik recht op de gratis verzekering gewaarborgd wonen?

    U kan de voorwaarden en aanvraagdocumenten terugvinden op de speciaal daarvoor opgerichte website: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

   • Weigering en toch dossierkosten?

    U vraagt een krediet aan bij een maatschappij en deze weigert u dit krediet. Dan is hij niet gemachtigd om u hiervoor een vergoeding aan te rekenen.

    Hij kan hoogstens de kosten om uw dossier in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen verhalen.

   • Hoe kan ik mijn dossier inkijken bij CKP?

    Het is uw goed recht om gratis uw gegevens in te kijken in de bestanden van het Centraal register voor Kredieten aan Particulieren. Er zijn een aantal mogelijkheden om deze informatie op te vragen:

    1. De centrale aanschrijven en een kopie van uw ID kaart toevoegen

    2. U gaat naar een loket van de Nationael Bank van België. U krijgt onmiddelijk de gevraagde informatie.

    3. Via de website van de NBB met behulp van een electronische EID kaartlezer (www.nbb.be)

   • Wanneer is de hypotheekwet van toepassing?

    Het doel van het krediet moet beschreven worden en moet bestemd zijn voor het financieren van zakelijke onroerende rechten. Het moet gaan om een natuurlijk persoon die handelt in het kader van zijn prive activiteiten en die op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst zijn woonplaats heeft in België.

   • Ik wil mijn/de gezinswoning in hypotheek geven, moet mijn partner meetekenen?

    Ja. De wetgever wil de samenwonende partner en of het gezin beschermen.

   • Ik ben aan het scheiden, kan ik een hypotheek aanvragen?

    Het huwelijkstelsel blijft spelen tot de scheiding effectief in de fase van "scheiding van tafel en bed" zit. De feitelijke scheiding zal dus geen afbreuk doen aan de regeling of het stelsel dat voorheen werd overeengekomen.

    Bijgevolg moet men dus van "tafel en bed" gescheiden zijn. Met andere woorden, dit moet door de rechtbank uitgesproken zijn. Door deze uitspraak volgt er ook een effectieve scheiding van goederen  waardoor elke (ex) echtgenoot alleen rechtsgeldig een hypotheek kan aanvragen en vestigen.

    In praktijk gaan de kredietmaatschappijen voorzichtig om met deze lastige situaties en zal men vragen om de nodige bewijsstukken op tafel te leggen zoals bijvoorbeeld de EOT. In sommige gevallen kan dus ook de toestemming van de andere partner gevraagd worden. 

   • Kan ik schulden erven?

    Ja. Een lening of krediet gaat over op de erfgenamen en kunnen dus op hun beurt aangesproken worden om uw schulden te betalen. 

    De wetgever heeft evenwel voorzien dat niemand verplicht is om een erfenis te aanvaarden en kan deze aldus verwerpen. Het is ook mogelijk om eerst een boedelbeschrijving te laten uitvoeren alvorens een beslissing te nemen om al dan niet de erfenis te verwerpen.

    Het is dus raadzaam om ieder krediet af te dekken met een schuldsaldoverzekering teneinde uw erfgenamen niet op te zadelen met uw schulden. 

   • Waarom is het belangrijk juiste en volledige informatie over te maken?

    Het ontbreken of niet vermelden van informatie kan tot gevolg hebben dat de kredietanalist uw dossier niet volledig kan beoordelen. Tevens is dan de vraag of u bewust gegevens heeft proberen achter te houden.

    Wees daarom steeds zo volledig mogelijk en bezorg zo snel als mogelijk alle documenten die opgevraagd worden door uw kredietmakelaar.

   • Wat is de rol van de notaris?

    Indien u op het punt staat om een huis te kopen dan zal u in contact komen met een notaris. Allereest geven wij u mee dat u vrij bent bij de keuze van uw notaris en niet verplicht bent om dezelfde notaris te nemen als de tegenpartij. 

    De notaris zal volgende taken op zich nemen:

    1. Opzoekingen verrichten

    2. Leningsaktes opstellen

    3. Aktes verlijden

    4. Inschrijvingen vestigen

  • Lexicon
   • Aanhorigheden

    Een kredietmaatschappij neemt veelal altijd een grotere hypothecaire inschrijving dan het kredietbedrag. Deze extra inschrijving, zijn de aanhorigheden. Dit zijn de kosten die een maatschappij zal moeten maken om de openstaande schuld te kunnen recupereren. Men gaat enkel tot recuperatie over na enige tijd van niet betaling. De invordering brengt extra kosten met zich mee en deze zijn ten laste van de kredietnemer die in gebreke is. Daarom dat het bedrag van de inschrijving dus hoger is dan het ontleende kapitaal en dit veelal voor vijf à tien procent extra.

    Stel u gaat een krediet aan van €100.000, dan zal de inschrijving €110.000 zijn als er 10% aanhorigheden gekregend worden. Dit maakt dat de kredietkosten ook op een hoger bedrag gerekend moeten worden.

   • SECCI

    De kredietgever en/of de kredietbemiddelaar moeten u een document bezorgen op paier of duurzame drager dat de hoofding heeft "Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet".
    Dit document moet u als consument in staat stellen om snel en duidelijk verschillende voorstellen te vergelijken. Daarom is het ook in een vaste vorm gegoten en werd dit model vastgelegd bij wet. U moet dit document krijgen alvorens u een krediet aangaat. Het is immers de basis om een verlijking te starten.

    Op basis van deze informatie en aangevuld met het verleende advies en toelichting moet u in staat kunnen zijn om voldoende geïnformeerd een krediet aan te gaan. Als u een antwoord weet op volgende vragen dan is de taak van de makelaar in principe afgerond, onze aangesloten specialisten beperken zich evenwel niet en zullen u zowel jurisch, fiscaal als financieel informeren bij het aangaan van een verbintenis.

    Is het krediet dat aan mij wordt voorgesteld voor mijn specifiek project de beste oplossing?

    Het aanwezig zijn voor een waarborg/onderpand en de aard hiervan moeten duidelijk vermeld worden in het SECCI formulier en moet ook overgenomen worden in de kredietovereenkomst. De waarborg kan immers door de consument of door een derde gegeven worden en kan verschillende vormen aannemen.

    Zal ik het krediet kunnen terugbetalen en hoeveel zal mij dit gekost hebben op het einde van de rit?

    Wat is ik niet meer kan terugbetalen? Wat zijn dan de gevolgen?

   • CKP

    CKP staat voor: Centrale voor Kredieten aan Particulieren

    De kredietverstrekker is steeds verplicht om bij het kredietonderzoek de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen.

    Dit register heeft een negatief gedeelte dat slechte betalers zal identificeren.

    Na het rechtzetten van de situatie worden de gegeven nog 12 maanden bewaard.

    In het positieve gedeelte worden alle kredietopeningen opgenomen. Indien u bepaalde kredietopeningen niet meer gebruikt, laat u deze best afsluiten alvorens een aanvraag in te dienen. Dit zou u kredietaanvraag negatief kunnen beïnvloeden als er veel aanwezig zijn.

   • Eenvoudige betalingsachterstand

    We spreken van een eenvoudige betalingsachterstand al de achterstallen slechts betrekking heeft op minder dan twee vervaldagen of het berdag is kleinder dan 20% van het terug te betalen bedrag.

    De kredietgever kan uw krediet niet beëidigen als het gaat over een eenvoudige betalingsachterstand.

   • Loonoverdracht

    Indien u loonsoverdracht geeft aan een kredietmaatschappij dan laat u deze maatschappij toe om bij niet betaling van het krediet rechtstreeks door uw werkgever betaald te worden.

    Aan de vestiging van de loonoverdracht gaat een hele procedure vooraf waarbij de maatschappij ook een getekend loonoverdracht document moet kunnen voorleggen. Eerst volgt een aangetekend brief om u te informeren over de betalingsachterstand. Dit is ook mogelijk bij deurwaardersexploot. Tevens zal de werkgever dan ook ingelicht worden. U kan evenwel nog verzet aantekenen zonder dit verplicht te moeten motiveren. Heeft u verzet aangetekend? Dan is het de werkgever niet toegestaan om iets op uw loon in te houden tot de vrederechter van uw woonplaats de overdracht heeft goedgekeurd.

    Opgelet, ook hier zijn er strikte termijnen te respecteren. Voor meer informatie kan u zich wenden tot uw kredietmaatschappij of kredietmakelaar.

   • Wederbeleggingsvergoeding

    Deze vergoeding, boete of sanctie wordt opgelegd als u een krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd zou terugbetalen. Deze vergoeding moet de maatschappij in staat stellen om het verlies aan inkomsten om een nieuwe allocatie voor de fondsen te vinden te compenseren.

    De hypotheekwet stelt in artikel 12 dat de wederbeleggingsvergoeding maximaal drie maanden intrest mag bedragen. Dit is evenwel enkel zo voor contracten die onder deze wet vallen! De berekening is op basis van de actuele rentevoet en het bedrag dat geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. Indien het gaat over een krediet met reconstitutie van kapitaal dan zal de wederbeleggingsvergoeding bepaald worden op het openstaand saldo na terugbetaling via het toegevoegd contract.

     

    Er is geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd als het gaat over volgende situaties:

    Terugbetaling ingevolge overlijden

    Terugbetaling van een aangehecht contract of toegevoegd contract

     

    Het is uw recht om op ieder moment vervroegd terug te betalen mits het in acht nemen van de sancties die hieraan verbonden zijn. Gedeeltelijke terugbetalingen worden evenwel geregeld teneinde dit administratief te kunnen opvolgen en verwerken. Zo heb je steeds éénmaal per jaar de mogelijkheid om een vervroegde terugbetaling te doen of als het gaat over een bedrag van minstens tien procent van het ontleende kapitaal. Het is ook mogelijk om deze laatste mogelijkheid te combineren in eenzelfde jaar waarin u een vervroede terugbetaling heeft gedaan van minder dan tien procent.

   • Borgstelling

    Verbintenis die iemand aangaaft met zijn volledig patrimonium om bij niet betaling van de kredietnemer de lasten op zich neemt.

   • Betalingsfaciliteiten

    Het plan dat wordt overeengekomen wanneer de consument problemen heeft om het betreffende krediet terug te betalen. (Terugbetalingsplan)

   • Consument

    Een natuurlijk persoon die gewoonlijk in België woont en leeft en die bij het aangaan van de overeenkomst in hoofdzaak voor privédoel handelt.

   • Consumentenkrediet

    Krediet dat aan een consument wordt toegestaan met het doel om het krediet aan te wenden voor de aankoop van goederen of diensten.

   • Debetrente

    De interestvoet die gehanteerd wordt door de kredietmaatschappij.

   • Herroepen

    Een consument kan binnen de voorziene bedenktijd afzien van een kredietovereenkomst.

   • Kredietbemiddelaar

    Een professional die in het kader van zijn beroepsactiviteit kredietvoorstellen overmaakt aan consumenten.

   • Instrumenterende notaris

    Dit is de notaris voor wie de akte verleden zal worden.

   • Ristorno

    Een ristorno is een tijdelijke korting op de maandelijkse aflossing. Dit is evenwel niet meer toegestaan.

   • Effectisering

    Dit is een operatie waarbij kredietvorderingen verpakt worden in verhandelbare obligaties.

   • Funding Cost

    Een bank of kredietinstelling gebruikt spaargeld en andere middelen om kredieten te kunnen uitgeven. Hiervoor moet een vergoeding of intrest gegeven worden aan de spaarders die deze fondsen ter beschikking stellen. Tevens moet de maatschappij ook gaan lenen bij een andere (centrale) bank als ze niet over voldoende fondsen beschikt om uit te geven op basis van wat ze op hun balans hebben staan. De kost om de ontleende fondsen te ontlenen, wordt in het jargon de Funding Cost genoemd. 

   • Marge op rente

    Als u een krediet aangaat zal de kredietgever een marge aanrekenen bovenop de kost die hij zelf heeft om het kapitaal ter beschikking te stellen.

    Een marge om wanbetaling in te dekken en een winstmarge om zoals het woord het zegt winst te kunnen maken op uw krediet.

   • Onroerende zakelijke rechten

    Dit zijn onder andere eigendom, alsook mede-eigendom, recht van opstal, vruchtgebruik, bewining, erfdienstbaaarheden, erfpacht,...

    Deze omschrijving wordt gebruikt in de hypotheekwet.

   • Franchiseclausule bij variabele rentevoeten

    Er kan bepaald worden dat er geen aanpassing is van de rentevoet in zowel meer als minder als er geen bepaalde minimum schommeling is bereikt.

    Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw krediet normaal 0,15% had moeten stijgen of dalen maar dat er in uw akte staat dat er pas een aanpassing is vanaf 0,25%.

   • Boedelbeschrijving

    In het kader van een erfenis spreekt men over een boedelbeschrijving als de inventaris van de tegoeden van een erfenis.

    Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving met afgelegd worden op de griffie waar de erfenis is open gevallen. De betrokken erfgenaam heeft hiervoor drie maanden te tijden vervolgens nog eens 40 dagen bedenktijd na opmaak van de inventaris.

   • Financiële draagkracht

    Een kredietverstrekker mag geen financiering verlenen aan personen als ze al op voorhand weten dat deze niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen op een normale manier kan nakomen. Een waarborg kan nooit voldoende zijn om een krediet toe te staan.

   • Prospectus

    De hypotheekonderneming moet de kredietnemers informeren over de verbintenis die ze aangaan en doen dit onder de vorm van een prospectus.

    Op basis van dit document moet de kredietnemer op voorhand de modaliteiten kunnen inzien zodat hij deze kan vergelijken met andere aanbieders.

    De prospectus moet dus verplicht een aantal vermeldingen opnemen.

    Het tarief wordt veelal als addendum toegevoegd en is ook toegestaan. De tarieventabel moet door de tussenperspoon zelf aangegeven worden. De achterliggende software van kredietgids doet dit automatisch voor de opgenomen kredieten.

    Op eenvoudig verzoek moet u kunnen beschikken over de prospectus en de gehanteerde tarieven.

   • Bon voor grosse

    De notaris moet voor de afhandeling van de kredietkte aan aantal handelingen stellen zoals de grosse overmaken aan de maatschappij, de beschreven inschrijvingen laten nemen.

    Als de notaris zijn taken heeft vervuld zal de maatschappij aan de notaris een laatste bon voor grosse overmaken.

   • OVAM Attest

    Een bodemsaneringsattest wordt uitgerijkt door OVAM. De notaris zal dit attest opvragen bij de overdracht van grond.

   • Prijsbewimpeling en tekortschatting

    Prijsbewimpeling = weergegeven prijs < werkelijke prijs 

    of

    weergegeven prijs is wel = werkelijke prijs --> mogelijkheid om nog steeds een tekortschatting te hebben als de ontvangen der registratierechten , op basis van vergelijkingspunten, de waarde te laag vindt.

    Sancties:

    Prijsbewimpeling: aanvullend recht, boete, mogelijk correctionele straffen

    Tekortschatting: aanvullend recht

     

   • Toegevoegd contract

    Dergelijk contract dient om het geleende kapitaal te wedersamenstellen. De maatschappij kan u verplichten om deze producten af te nemen bij dezelfde maatschappij gegeven het belang van het toegevoegde contract.

   • Aangehecht contract

    Dit is een verzekeringsovereenkomst die de kredietnemer moet onderschrijven en aanhouden gedurende de periode van het krediet. Worden de voorwaarden niet meer voldaan dan kan er een aanpassing van de gehanteerde rentevoet volgen en in het uiterste geval zelf volledige opeisbaarheid van het krediet. Koppelverkoop is het niet, een lagere rentevoet komt tot stand door onderhandeling. U bent steeds vrij om uw aangehechte producten bij een andere maatschappij af te sluiten. Weet wel dat u dan veelal kortingen zal mislopen, maar het afnemen van producten omwille van een korting is veelal niet de allerbeste keuze!

    Er zijn evenwel maar enkele producten die geklassificeerd worden als aangehecht contract:

    De brandverzekering of woningpolis die het beleende risico zal verzekeren

    Een levensverzekering / schuldsaldoverzekering teneinde de terugbetaling bij overlijden te garanderen

    Een borgtochtpremieverzekering of kredietverzekering: deze producten worden niet actief meer aangeboden en zijn nog moeilijk te vinden op de markt.

   • Vestigingsakte

    Dit is het geheel van de authentieke en onderhandse akten en elk document dat bepalingen bevat die eenzelfde krediet regelen.

   • Perekwatie

    Verhoging van een bedrag naar een bepaalde maatstaf.

    In het kader van het Kadastraal Inkomen spreekt men van een algemene perekwatie. Deze zou in principe om de 10 jaar gevroerd worden.

   Uw vraag werd niet beantwoord of wil advies op maat. Klik hier.
 • Kredieten
  • Algemeen
   • Hoeveel kan ik maandelijks afbetalen gegeven mijn financiële situatie?

    Het is belangrijk om goed na te denken welke financiële lasten u kan dragen op basis van uw huidig (gezins)inkomen. Het is ook aangewezen om naar de toekomst te kijken en wat uw plannen zijn. Denk u aan gezinsuitbreiding? Hou er dan rekening mee dat u deze kosten ook alvast in uw budget rekent.

    Stel u verlies uw werk of uw partner komt zonder werk te vallen. Erger nog u kan niet meer gaan werken. Welke invloed heeft dit op uw terugbetalingscapaciteit?

    Algemeen kunnen we stellen dat u best een €1.000 zou overhouden na het betalen van de kredietlasten per persoon en dat u maximaal 1/3 van het netto inkomen spendeert aan kredietlasten.

    Een antwoord op als deze vragen is niet zo eenvoudig dus informeer u goed alvorens over te gaan tot (nieuwe) kredietverbintenissen.

   • Wordt er een schatting gevraagd bij de aankoop van vastgoed?

    Veelal wordt er geen schatting gevraagd bij de aankoop van een woning maar het is zeker mogelijk.

    In volgende gevallen zal de kredietmaatschappij waarschijnlijk een schatting laten uitvoeren:

    • U doet een herfinanciering van een lopend krediet
    • Uw eigen inbreng is zeer beperkt
    • Er moeten grote verbouwingen gebeuren aan het pand
    • Het is geen courant pand of betreft een opbrengsteigendom
    • U gaat kredieten samenvoegen en uw woning in onderpand geven
    • ....

   • Welke kosten komen er kijken bij een herfinanciering?

    Dit is afhankelijk van het krediet of lening en de wet waaronder deze valt. Graag verwijzen wij u voor deze vraag door naar de rubriek Lening Op Afbetaling of Hypothecair krediet.

    Voor investeringskredieten gelden nog andere regels en de bedragen kunnen zeer hoog oplopen bij kredietovereenkomsten uit het verleden.

   • Wat is de maximum leeftijd om nog een krediet te kunnen aanvragen?

    Dit is afhankelijk van het krediet dat u wenst aan te gaan. Een hypothecair krediet wordt veelal afgesloten voor de lange termijn terwijl een lening op afbetaling veelal kortere looptijden heeft.

    Voor hypothecaire kredieten zal men veelal de leeftijd van 65 - 70 jaar voorbehouden. Persoonlijke leningen worden ook best genomen voor pensioenleeftijd.

    Om te genieten van een zorgeloos pensioen bent u misschien best vrij van leningen, hou hier rekening mee bij het aangaan van kredieten op latere leeftijd.

   • Wat is een referte index?

    Er zijn referte indexen van A tot en met J. Referte index A is het gemiddelde rendement dat een schatkistcertificaat heeft bepaald op 12 maanden. Referte index B is het gemiddelde rendement op een lineaire obligatie met een looptijd van twee jaar. Index C, is deze op 3 jaar en zo verder...

    Om een einde te stellen aan de praktijk dat de kredietgever zelf zijn rentevoet kon kiezen of beïnvloeden na aanpassing werden de referte indexen ingevoerd die gekoppeld worden op basis van de veranderlijkheid van de kredietformule.

    De 15de van iedere maand worden de nieuwe indexen gepubliceerd.

   • Waarvoor worden referte indexen gebruikt?

    De referte indexen worden gebruikt bij de aanpassing van uw krediet indien u een krediet heeft met een variabele rentevoet. Kredietgids behandelt enkel info voor kredieten aangegaan na 01/09/1998.

    Na de eerste rentevaste periode zal het tarief dat gehanteerd wordt voor de volgende rentevasteperiode aangepast worden op basis van deze index en de formule die opgenomen staat in uw kredietaanbod en vastligt bij wet. Men kijkt altijd naar de maand die voorafgaat aan de datum van het tarief (niet naar de datum waarop u het voorstel heeft gekregen).

    Indien u een voorstel krijgt in oktober zou u gekoppeld worden aan deze van september. Opgepast! Dit is niet altijd het geval. Het is de datum van het tarievenblad dat de referte index zal bepalen zoals eerder aangegeven. Daarom is het van groot belang om goed na te kijken aan welke index men uw krediet zal koppelen want dit is niet zomaar deze van vorige maand zoals op veel fora en websites te lezen is. Laat u zéker goed adviseren.

   • Hoe weet ik of ik een goede variabele lening heb?

    Wat is goed en wat is slecht?

    Kiest u ervoor om bijvoorbeeld een woning te kopen en u bent zéker dat u deze binnen de 10 jaar zal verkopen, dan bent u bij het aangaan van het krediet waarschijnlijk beter af met een tienjaarlijks aanpasbare formule dan met een vaste rentevoet. U zal immers nooit een aanpassing hebben.

    Heeft u een jaarlijksaanpasbare formule gekozen dan bent u bij een lage rentestand zeer goed af. Maar waarom zitten er dan verschillen van makkelijk 2% op bij persoon 1 en persoon 2 die ook een variabele lening heeft?

    Dit heeft allemaal te maken met de referte index en uw initiële rentevoet op het moment van het aangaan van het krediet. De winstmarge die de bank hanteert en zal blijven gebruiken is bepalend. Deze ligt immers vast (zonder dat u dat weet) in uw kredietaanbod.

    De bank doet het volgende: Initiële rentevoet - de oude/gekoppelde referte index = winst marge voor de bank.

    Bijgevolg ligt de winst voor de bank op uw krediet vast, ongeacht of de rente nu hoog of laag staat. Vroeger zagen we een marge van 50  basispunten (= 0,50%) die nu eerder richting de 200 basispunten gaat.

    Stel de index staat op 3 en u heeft een marge van 0,50% dan zal de nieuwe rentevoet gelijk zijn aan 3,50%

    Heb je een marge van 2,00% en de nieuw index op het moment van de aanpassing staat op 3% dan zal u een rentevoet hebben van 5,00%.

    Het is mogelijk dat er een aftopping gebeurd omwille van de maximum bovengrens (bv +2, +3, +4) of omdat de wet zegt dat u niet meer dan 1% mag stijgen in de eerste 2 jaren bij een jaarlijksaanpasbare formule of omdat uw nieuwe rentevoet niet meer mag zijn dan het dubbele van de initiële rentevoet.

    Wil u weten of u vandaag nog steeds de beste lening heeft? Raadpleeg een kredietexpert aangesloten aan kredietgids.be

   • Wat betekent de term voor vrij en onbelast?

    In een notariële verkoopakte zal men vrijwel steeds de clausule terugvinden dat het eigendom verkocht wordt 'voor vrij en onbelast'.

    Dit betekent dat de koper het goed verkrijgt zonder dat er een schuld of hypotheek op rust.

    Schulden/hypothecaire leningen

    Indien de verkoper een schuld of een hypothecaire lening had aangegaan, dan moeten deze aangezuiverd worden uiterlijk bij het verlijden van de akte. Het is de taak van de notaris om dit na te gaan op het hypotheekkantoor. Indien er inderdaad een dergelijke inschrijving bestaat, moet hij de afrekening van de schuld vragen aan de schuldeiser. De nog lopende schuld zal door de notaris worden afgetrokken van de verkoopprijs, om ervoor te zorgen zodat de hypotheek kan worden doorgehaald.

    Indien dit niet zou gebeuren, loopt de koper gevaar dat het door hem gekochte eigendom nog zou verkocht worden op verzoek van de voormelde schuldeiser. De opzoekingen en de tussenkomst van de notaris moeten dit verhinderen.

    Belastingen

    De notaris is ook wettelijk verplicht na te gaan of de verkoper nog fiscale schulden heeft vooraleer de notariële akte te verlijden. Dit geldt zowel voor directe belastingen als voor belastingen op de toegevoegde waarde (BTW), onroerende voorheffing, provincie- en gemeentebelastingen en successierechten.

    Indien blijkt dat de verkoper nog fiscale schulden heeft, is de notaris ook verplicht de nodige gelden af te houden van de koopprijs, om deze schulden aan te zuiveren.

    Sociale lasten

    De notaris zal ook bij de RSZ en de sociale verzekeringskassen navraag doen of de verkoper nog achterstallen heeft.

    Stedenbouwkundige inbreuken

    De notaris zal ook bij de gemeente nagaan welke vergunningen werden afgeleverd en of er bouwmisdrijven bekend zijn.

    Indien het verkochte eigendom niet gebouwd of verbouwd werd conform de stedenbouwkundige bepalingen kan de overheid op het hypotheekkantoor laten noteren dat een vordering tot afbraak ingesteld werd. Indien er een dergelijk vonnis ingesteld werd, zal daarvan ook melding gemaakt worden op het hypotheekkantoor.

    De koper wordt op de hoogte gebracht vooraleer hij tot de aankoop overgaat.

    Betwistingen van het eigendomsrecht van de verkoper

    De notaris zal nagaan bij het hypotheekkantoor of er dagvaardingen of gerechtelijke uitspraken zijn die het eigendomsrecht van de verkoper betwisten. De partijen zullen hierover door de notaris op de hoogte gebracht worden vóór het verlijden van de akte.

    Vorderingen tegen de verkoper die aanleiding kunnen geven tot beslag

    Indien de verkoper schuldeisers heeft die de onroerende goederen van de verkoper met beslag hebben bezwaard tot waarborg van de betaling van hun vordering, zal ook hiervan melding worden gemaakt op het hypotheekkantoor. De notaris zal hier op eenvoudig verzoek over worden ingelicht, zodat hij de nodige stappen kan ondernemen om de betrokken schuld(en) terug te betalen.

     

    Uit al het voorgaande blijkt dat het belangrijk is om zich als koper te laten bijstaan door een notaris alvorens de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) te ondertekenen. Een dergelijke tussenkomst van de notaris brengt geen bijkomende kosten met zich mee.
    De notaris zal trouwens voorstellen ieder voorschot op een bijzondere rekening te blokkeren tot aan de verkoopakte om te vermijden dat u eventueel uw voorschot zou kwijt zijn als de verkoop omwille van de voormelde beletselen niet kan doorgaan.

  • Hypothecair krediet
   • Wat is een hypothecair krediet?

    Voor de toepassing van deze wet wordt beschouwd als hypothecair krediet :

    • Krediet gewaarborgd door een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed of door de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering.
    • Een schuldvordering die voortspruit uit de indeplaatsstelling van één of meer derde personen in de rechten van een schuldeiser die bevoorrecht is op een onroerend goed.
    • Het krediet bedongen met het recht een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit recht in een afzonderlijke akte bedongen is.
    • Garantiekrediet waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg wordt toegekend.

   • Wat is het verschil tussen een hypothecaire lening en een hypothecaire kredietopening?

    In de hypothecaire leenakte en de hypothecaire kredietopening worden de termijn van de lening, de terugbetalingswijze, de mogelijkheid om vervroegd terug te betalen, de intrestvoet (vast of variabel) en de hypotheekvestiging vermeld. Waar dit bij de hypothecaire leenakte in het hoofdcontract wordt vermeld, gebeurt dit bij de hypothecaire kredietopening in een afzonderlijke overeenkomst.

    Het belangrijkste verschil tussen de beide is dat een kredietopening heropneembaar is. De kredietmaatschappij moet evenwel haar geven alvorens een heropname te kunnen doen. De heropname kan onderhands, dat wil zeggen zonder notariële akte) gebeuren en is steeds beperkt tot het oorspronkelijke of initiële kredietbedrag. De specifieke voorwaarden (zoals de intrestvoet, looptijd e.d.) zullen degene zijn die op dat ogenblik door de bank kunnen worden toegestaan voor uw specifiek dossier.

   • Wat is een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat?

    Hypothecaire inschrijving

    De kredietmaatschappij die de financiering geeft, neemt als waarborg voor het verstrekken van een krediet een hypothecaire inschrijving. De notaris zal de voorwaarden bevestigen in een notariële akte. De bank is bijgevolg een bevoorrechte schuldeiser. Dit kan in eerste graad als er nog geen waarborg rust op het onderpand. Indien niet, moet de bank genoegen nemen met een tweede of derde rang.

    Hypothecair mandaat

    De kredietmaatschappij neemt voldoening met een volmacht om een hypothecaire inschrijving te bekomen mocht ze dit wenselijk achten. De kredietnemer en codebiteur als deze er is, geeft bijgevolg een volmacht of met andere woorden een mandaat aan de maatschappij om over te gaan tot inschrijving als ze daartoe de noodzaak ziet. Evenwel zal een kredietmaatschappij die slechts doen als de kredietnemers het nalaten om hun verplichtingen jegens de bank na te komen. Een mandaar wordt ook via de notaris geregeld en zal ook worden vastgelegd bij akte.

   • Hoeveel tijd heb ik om in akte te gaan na ondertekening van de compromis?

    Na de ondertekening van de compromis heeft u vier maanden om in akte te gaan. Indien u werkt met een belofte kan hiervan afgeweken worden.

    Na het verstrijjken van deze termijn kunnen er verwijlintresten aangerekend worden.

   • Hoeveel tijd neemt een aanvraag in beslag?

    Een kredietaanvraag kan snel gaan, een goedkeuring ontvangen dat is een andere zaak. Een aanvraag kan u online doen, via een makelaar, via een bankagentschap. De goedkeuring volgt na het kredietonderzoek.

    Heeft u een eenvoudig / goed dossier?

    Dan zal het niet lang duren eer u een goedkeuring ontvangt. Dit kan gaan van 1 tot 10 werkdagen.

    Heeft u een complex dossier / negatieve elementen?

    Hou er rekening mee dat uw dossier enige tijd zal vragen om een goedkeuring (zonder voorbehoud) te ontvangen.

    Het is dus steeds aangewezen om voor uw project aan te vatten alvast uw verkenningsronde te doen of u goed te informeren zodat er geen tijd verloren gaat zodra u de beslissing heeft genomen om uw project aan te vangen. Kredietgids.be helpt u graag bij de zoektocht naar een gepaste financiering via een erkend kredietmakelaar teneinde geen waardevolle tijd verloren te laten gaan en een goed voorstel te kunnen onderhandelen.

   • Hoeveel moet ik overhouden na kredietlasten?

    Iedere maatschappij heeft hiervoor andere regels.

    Wij zouden u toch graag willen adviseren om minimaal 1000 euro per persoon over te houden na kredietlasten. Leent u als koppel dan zullen de meeste banken tevreden zijn met een restinkomen van 1500 euro na lasten. Kinderen zijn een belangrijke factor bij de bepaling van dit bedrag. Hou er rekening mee dat kindergeld veelal niet meer gerekend wordt door de banken, maar men houdt dan ook geen rekening met de kosten van uw kinderen. Wees zelf waakzaam bij banken die bv stellen dat 900 euro voldoende is om van te kunnen leven. Maak voor uzelf de rekening of doe dit samen met een kredietexpert van kredietgids.be

   • Welk percentage van mijn inkomen mag ik besteden aan kredieten?

    Maak voor uzelf de berekening.

    Banken geven u betere voorwaarden als u minder dan bijvoorbeeld 1/3 van uw inkomen zal spenderen aan kredietlasten.

    Er zijn banken die gaan tot 55% van het beschikbaar inkomen. Opgepast dat u geen overmatige schuldenlast aangaat zonder dat u het door heeft!

   • Welke kosten komen er kijken bij de herfinanciering van een hypothecair krediet?

    Er bestaan verschillende redenen om uw krediet te herfinancieren. De hoofdreden is omdat u minder intrest wil afgedragen aan de bank. U kan uw huidige kredietinstelling vragen om de kredietvoorwaarden te herzien of u kan opteren om uw krediet extern, bij een andere maatschappij, te laten herfinancieren. Om een voordeel te doen moet u rekening houden met minimaal 0,50% daling van de rentevoet. Het kredietbedrag en resterende looptijd kennen, is noodzakelijk om na te gaan of u effectief een besparing zal realiseren door te herfinancieren.

    Kosten bij interne herfinanciering

    • Dossierkosten
    • Wederbeleggingsvergoeding

    Kosten bij externe herfinanciering

    • Dossierkosten
    • Wederbeleggingsvergoeding
    • Handlichtingskosten
    • Inschrijvingskosten
    • Registratierechten
    • Kosten hypotheekbewaarder
    • Vaste kost

   • Hoeveel moet ik betalen bij (gedeeltelijke) vervroegde terugbetalig?

    De Belgische hypotheekwet regelt de maximale schadevergoeding die u aangerekend mag worden door de kredietmaatschappij als het gaat over een hypothecair krediet.

    De boete of wederbeleggingsvergoeding zal gelijk zijn aan 3 maanden intrest.

   • Wanneer ligt een aangeboden tarief effectief vast?

    Na het ondertekenen en indiening van de kredietaanvraag door uw geselecteerde kredietmakelaar. Sommige maatschappijen willen uw tarief maar vastleggen na ontvangst van alle documenten.

    Tijdens de aanvraag zal uw makelaar u informeren over een mogelijke daling. Opvolging van het initeel overeengekomen tarief is aangewezen omdat op enkele maanden er grote renteschommelingen kunnen zijn. Indien het kredietaanbod reeds werd opgemaakt, dan kan mits de betaling van een dossierkost nog genieten van de verlaagde rentevoet. Evenwel moeten alle documenten nog tijdig opgemaakt kunnen worden om de datum van de akte niet in gedrang te brengen.

    Een bank of makelaar kan dus een tarief vastleggen maar opgepast. Dit wil nog niet zeggen dat u een goedkeuring heeft.

   • Variabele formules, hoe moet ik ze interpreteren en wat zijn de voorschriften?

    Door de invoering van de Wet van 04/08/1992 werden er volgende voorschriften opgelegd teneinde de consument te beschermen. Deze werden nog gewijzigd bij de Wet van 13/03/1998.

    De aanpassing van de rentevoet mag maximaal 1 keer per jaar gebeuren. De eerste 3 jaren is de consument beschermt tegen grote schommelingen doordat de rente maximaal met 1% mag stijgen in deze jaren. Dit is evenwel enkel van toepassing bij jaarlijks aanpasbare formules. De rentevoet moet kunnen stijgen en dalen maar de stijging mag niet groter zijn dan de daling. In het jargon gebruikt men hiervoor de termen Cap en Floor om de boven- en ondergrens te benoemen. Mogelijk het allerbelangrijkste: de koppeling aan een referte index op basis van de duur van de perioden van de verandering van de rentevoet.

     

    Een voorbeeld maakt met meeste duidelijk: 10/5 +2/-4

    Het eerste getal: Eerste rentevaste periode = 10 vast

    Het tweede getal: Frequentie van de aanpassing = past om de 5 jaar aan na de eerste rentevaste periode (referte index E)

    Het derde getal: Cap = +2 = Maximale stijging tov de initiële rentevoet

    Het vierde getal: Flour = Maximale daling tov de initiële rentevoet

    Een andere notering voor dezelfde formule: 10/5/5 +2/-4 

     

   • Kan ik een vaste en een variabele rentevoet combineren?

    Ja dat is mogelijk. U zou uw krediet kunnen opsplitsen in verschillende kredietvoorschotten waarbij ieder voorschot dan bekenen wordt als een krediet met eigen specifieke voorwaarden.

    U zou bv een krediet van 300.000 kunnen opsplitsen als volgt:

    KO 1: Mandaat op 10 jaar met een vaste kapitaaldeling en een vaste rentevoet

    KO 2: Hypotheek op 25 jaar met een jaarlijks aanpasbare rentevoet op basis van een mensulatiteit

   • Kan ik mijn compromis laten nakijken door een notaris?

    Ja. Het is bovendien ik zeer raadzaam om niet te ondertekenen alvorens dit document door uw eigen notaris te laten nakijken.

   • Kies ik voor een vaste of een variabele rentevoet en op welke looptijd?

    Dit is geen gemakkelijke vraag, aangezien niemand kan voorspellen hoe de rente zal evolueren. U hebt de keuze tussen tientallen verschillende formules, maar het is belangrijk om eerst na te kijken of de rente waarmee je vandaag start historisch gezien laag of hoog staat. Dit is de beste manier om de kansen en risico's van een kredietformule in te schatten.

    Volgende zaken zijn belangrijk om voor ogen te houden bij het maken van een keuze: leeftijd van de kredietnemers, uw wens en mogelijkheid om budgettair/fiscaal/intrestmatig te optimaliseren, hoe stabiel is uw beroepsinkomen, komen er nog grote uitdagingen op uw af,...?

    Een langere looptijd impliceert meer intrest betalen, maar ook meer fiscaal voordeel. U kan het bedrag dat u per maand minder zou betalen aan een lening op een rekening kunnen zetten om tegenslagen op te vangen of om jaarlijks een vervroegde terugbetaling te doen. Spreek met een adviseur om samen tot een plan te komen dat voor u zal werken.


    Vaste interestvoet:

    Het percentage blijft gedurende de looptijd van de lening hetzelfde, ongeacht de schommelingen van de intresten op de markt.

    Voordeel: U weet van bij het begin waar u aan toe bent en hoeveel u gedurende de rest van de looptijd van uw krediet zal betalen. Dit is vooral een interessante keuze in periodes dat de vaste rente laag staat.

    Nadeel: U kan niet mee profiteren van mogelijke rentedalingen. Ten opzichte van een lening met variabele rentevoet, heeft de lening met een vaste rentevoet een meerkost in het begin van de terugbetalingsperiode (aangezien deze rentevoet wellicht hoger ligt dan de variabele rentevoet, anders zou u hier niet voor gekozen hebben).


    Variabele intrestvoet:

    Het percentage van de intrest wordt in de loop van het contract aangepast op basis van de evolutie van de intrestvoeten op de markt. U kan onder andere kiezen voor een jaarlijkse, drie- of vijfjaarlijkse herziening.

    Voordeel: Bij een krediet met een variabele rente, ligt de rentevoet aan het begin van uw krediet normaal gezien lager dan deze van een krediet met een vaste rentevoet. Wanneer de terugbetaling van uw krediet gebeurt op basis van mensualiteiten (u betaalt maandelijks een vast bedrag), dan gaat u aan het begin van uw krediet sneller kapitaal terugbetalen. Wanneer de rentetarieven dalen, gaat ook de afbetaling van uw lening dalen. Van bij het begin zijn de maximale stijging en maximale daling ten opzichte van de initiële rentevoet vastgelegd.
     

    Nadeel: De mogelijkheid bestaat dat u in de volgende renteperiode meer zal moeten betalen. Het is niet onbelangrijk om op voorhand te overwegen of u die rentestijging financieel aan kan.

   • Hoeveel mag ik maandelijks betalen aan kredietlasten?

    Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Iedere persoon is anders, heeft een ander uitgavenpatroon, heeft een andere familiale situatie.

    Om alvast enkele tips mee te geven kan u volgende begrippen in gedachte houden:

    Hoeveel is mijn eigen leencapaciteit?

    Waarbij voel ik mij goed om maandelijks te betalen aan kredietlasten?

    Maak een overzicht van uw maandelijkse netto inkomsten en trek daar uw maandelijkse uitgaven van af om na te gaan of u die nieuwe financiering effectief zal aankunnen.

    U zou ook kunnen reken als volgt: (mijn maandelijks spaarvermogen + huur die wegvalt) * 0,75

    Hoeveel is mijn bancaire leencapaciteit?

    Hoeveel mag ik van de bank maandelijks sprenderen aan kredietlasten?

    Dit is afhankelijk van maatschappij tot maatschappij

    Wij hebben een module voorzien die een voorzichtige inschatting maakt van uw ratio lasten inkomsten verhouding en die een berekening maakt van uw netto (gezins)inkomsten na lasten. Op basis van deze waarden zal men uw dossier scooren en al dan niet goedkeuren.

   • Hoe wordt de aanpassing van een rentevoet bepaald bij een variabele formules?

    Kredietgids behandelt enkele informatie rond kredieten die werden aangegaan na 01/09/1998 voor variabele rentevoeten.

    Nieuwe rentevoet = Oude rentevoet + Nieuwe Referte Index - Oude Referte Index

    Een voorbeeld:

    Initiële rentevoet (of oude rentevoet): 4%

    Oude index (of oorspronkelijke index): 3%

    Nieuw index: 3,5%

    Nieuwe rentevoet na aanpassing: 4% + 3,5% - 3% = 4,5%

   • Hoe kan ik het ontleende bedrag terugbetalen?

    Het wettelijk kader laat drie verschillende mogelijkheden om het ontleende kapitaal terug te betalen. De kredietgever mag immers in geen geval (ook niet voor onderstaande mogelijkheden) intresten eisen of u als kredietnemer laten betalen voor het verstrijken van de periode waarop ze berekend worden. Het principe van het gebruik van de periodieke rentevoet legt ook een verbod op het eisen of doen betalen van intrestvergoedingen in stukken van de periode waarop ze berekend werden.

    1. Door aflossing van kapitaal

    Gedurende de looptijd van de financiering worden er stortingen gedaan door de kredietnemer die het kapitaal verminderen. De intresten worden berekend op de openstaande schuld. 

    2. Terubgetaling van kapitaal

    Er is geen verplichting inzake periodieke terugbetaling. Ook hier worden de intresten berekend op de openstaande schuld. Dit kan dus over de volledige som zijn als er geen vervroegde aflossingen gedaan worden voor de eindvervaldag.

    3. Reconstitutie of wedersamenstelling van kapitaal

    De gemaakte stortingen komen niet onmiddelijk in mindering van het kapitaal omdat deze toegevoegd worden aan de reserve van een toegevoegd of aangehecht contract. De intresten worden dus berekend op het volledige openstaande kapitaal als er tussentijds geen vervroegde terugbetalingen werden gedaan. De terugbetaling van het kapitaal zal gebeuren op basis van wat er is overeengekomen in het contract en waaraan men zich ingevolge wettelijke bepalingen moet schikken. 

    Een andere naam voor dergelijke kredieten zijn beleggingshypotheken. Door het kapitaal te gaan opbouwen in een toegevoegd contract spaart men dus zelf een spaarpot bij elkaar en geeft men het kapitaal niet onmiddelijk terug aan de kredietgever. Dit kan een interessante formule zijn als het redenement op uw belegging na kosten hoger is dan de aangerekende rentevoet. Veelal wordt er een levensverzekering van het type tak21 en tak23 aangehecht, een kapitalisatiecontract of andere vormen van sparen. Veel maatschappijen vragen om ook een eenmalige aanvangsstorting te doen of werken met een combinatie. Deze formule kan ook interessant zijn voor personen die een VAPZ of IPT kunnen onderschrijven in het kader van hun beroepsactiviteiten. Dit is werk voor specialisten, die hiervoor samenwerken met uw boekhouder en fiscalist om tot de beste oplossing te komen!

   • Tot welke leeftijd kan ik een krediet aanvragen?

    De meeste maatschappijen houden rekening met de pensioenleeftijd. Het is van groot belang dat de terugbetalingscapaciteit niet in het gevaar komt bij het wegvallen van het beroepsinkomen.

    De meeste maatschappijen nemen een maximum leeftijd van 70 jaar op einddatum van het krediet. Indien u met een codebiteur het krediet aangaat dan neemt men veelal de leeftijd van de oudste kredietnemer.

   • Waar kan ik de referte indexen terugvinden?

    Er is een module beschikbaar waarmee u een overzicht krijgt van de historiek van de verschillende referteindexen over een bepaalde periode. Tevens kan u de gemiddelde referte index bepalen om zo een projectie te maken van uw nieuwe rentevoet na de eerst volgende rentevoet aanpassing.

   • Welke looptijd kan ik best kiezen?

    De keuze van de looptijd van een hypothecairkrediet wordt bepaald door verschillende factoren:

    Wil u zo weinig mogelijk intrest betalen?

    Fiscaal voordeel optimaal benutten?

    Zoveel mogelijk afbetaald hebben binnen een periode van x jaar?

    Zo weinig mogelijk betalen (gedurende een bepaalde periode)?

    ....

    Voor bepaalde vragen, bestaan er ook andere oplossingen dan spelen met de looptijd:

    Enkele voorbeelden

    • Wil u zo weinig mogelijk intrest betalen? Vaste kapitaaldelging, likon,...
    • Fiscaal voordeel optimaal benutten? Opsplitsing krediet KT + LT fiscaal
    • Zoveel mogelijk afbetaald hebben binnen een periode van x jaar?
    • Zo weinig mogelijk betalen (gedurende een bepaalde periode)? Vaste termijn krediet, kapitaalsuitstel, likon

    Uw makelaar zal samen met u een oplossing op maat uitwerken.

   • Hoe lang duurt het eer een hypothecair krediet van A tot Z rond is?

    Een kredietaanvraag neemt veelal een 5-10 dagen om goedgekeurd te worden. Dit is evenwel pas zo als alle documenten aangeleverd zijn en er geen vertragingen zijn bij de betrokken diensten. Kijk naar de recente herfinancieringsgolf, die de beslissingstermijnen sterk verhoogd hebben.

    Uw makelaar kan met zijn ervaring u evenwel reeds informeren over de succesratio en uw kredietscore. Daarom raden wij aan om, als het mogelijk is, een opschortende voorwaarde tot het verkrijgen van een hypothecaire lening te laten opnemen in de aankoopoptie voor minimaal 2 weken.

    Reken op minimaal 1 maand en maximaal 3 om alles van A tot Z rond te krijgen. Door uw zoektocht te starten op Kredietgids.be bespaart u veel tijd om de ganse markt te vergelijken en in contact te treden met een kredietspecialist in uw buurt.

    Hou er ook rekening mee dat een hypothecair krediet veelal samen gaat met een schuldsaldoverzekering en brandverzekering. Maak ook voor deze en andere voorgestelde producten de vergelijking om een kredietvoorstellen correct te vergelijken. Een kredietadviseur kan u hierin de nodige begeleiding geven.

     

   • Heeft een LOA een invloed op het verkrijgen van een hypothecair krediet?

    Ja. De kredietgever is namelijk verplicht om een onderzoek uit te voeren en zal zowel de positieve als negatieve centrale raadplegen binnen een termijn van 15 dagen na de overhandiging van een hypothecair aanbod. Het is dus goed mogelijk dat de kredietgever de redenering maakt dat er teveel consumentenkredieten werden aangegaan.

    Snel een lening op afbetaling aangaan na de kredietaanvraag is geen optie en zal uw aanvraag inzake hypothecaire financiering zeer negatief beïnvloeden.

    Een lening op afbetaling aangaan vlak voor de aankoop van een woning zal ook snel doorprikt worden als u op deze manier de kosten voor de aankoop wil financieren. Vertel dit aan uw kredietinstelling of makelaar en zoek samen naar een oplossing voor uw project.

   • Wat is Quotiteit?

    Dit is de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het onderpand.

   • Een variabele looptijd?

    Het is mogelijk om te kiezen voor een formule met een variabele rentevoet waarbij de maandlast iedere maand hetzeflde blijft. Ongeacht een stijging of een daling van de rente.

    Op deze manier geniet u van de voordelen van een vaste rentevoet (zekerheid) en de voordelen van een variabele rentevoet (mogelijk lagere rente). Er moet uiteraard iets aanpassen en dat is dan de looptijd. Deze kan verlengen en inkorten. Er zijn enkele maatschappijen die het risicio beperken.

    Een voorbeeld:

    Stel u neemt een 1/1/1 +3/-3 aan 2,5% op 25 jaar met accordeon optie.

    Maatschappij X zal na 30 jaar een einde maken aan de overeenkomst (+5j) en het resterende kredietsaldo voor zich nemen.

    Maatschappij Y zal na 35 jaar een einde maken aan de overeenkomst (+10j) en het resterende kredietsaldo op dat moment opeisbaar maken. Opgelet, een hypothecaire inschrijving is ook maar 30 geldig.

    Laat u dus goed informeren, want er zijn zeker interessante accordeon formules op te markt te vinden en die mogelijk beter aansluiten bij uw situatie dan bijvoorbeeld een vaste rentevoet. Maak dus zeker ook deze vergelijking.

   • Hoe lang is een kredietaanbod geldig?

    De geldigheidsduur wordt opgenomen in het kredietaanbod. Alvorens een kredietaanvraag in te dienen geeft u best ook te kennen wanneer u in akte wil gaan want niet alle maatschappijen hebben een geldigheidsduur van 4 maanden. Na het verstrijken van de geldigheidsperiode kan de maatschappij de voorwaarden aanpassen of zelf haar aanbod geheel intrekken.

   • Welke afbetalingswijzes zijn er mogelijk?

    Aflossing door constante periodiciteiten

    De afbetaling is iedere periode hetzelfde, de meest voorkomende is de mensualiteit of de maandelijkse betaling.

    Bij aanvang betaalt men meer interest dan op het einde van de looptijd. 

    Aflossing door vaste kapitaalbedragen

    Ook wel vaste kapitaaldelging genoemd.

    U betaalt gedurende de ganse periode eenzelfde blok aan kapitaal. De aflossing verloopt degressief en u zal iedere maand minder betalen omdat het interestbestanddeel in de maandelijkse aflossing zal afnemen naarmate de looptijd vordert. Op deze manier is de maandelijkse aflossing initieel hoger maar u zal ook minder interest betaald hebben aan de bank in vergelijking met een normale mensualiteit. Bovendien kan u dergelijk formules ook gebruiken om nu bv meer af te betalen dan bv binnen 10 jaar als de kinderen moeten gaan studeren. 

    Einde termijn kredieten:

    Vaste termijn, bullet lening,...

    U betaalt enkel intrest gedurende de periode. Op het einde van de looptijd moet het integrale kredietbedrag terugbetaald worden. Dergelijke manier van financieren vraagt toch enige financiële draagkracht. Sommige maatschappijen bieden formules aan waarbij er bijvoorbeeld 70 procent in mensualiteit wordt genomen en 30% in vaste termijn. Dit maakt dat de maandelijkse aflossing een stukje lager zal uitvallen.

    Een overbruggingskrediet is oa van dit type.

    LIKOM

    De lineaire kapitaalformules worden niet vaak meer gecommercialiseerd. Neem contact op met een specialist.

   • Wat zijn de voorwaarden voor een sociale lening?

    Om de voorwaarden te kennen gaat u naar volgende link: http://www.vlaamswoningfonds.be/lenen/een-sociale-lening-de-voorwaarden

  • Lening Op Afbetaling
   • Wat is een Lening op Afbetaling?

    Een lening op afbetaling, een persoonlijke lening, een consumentenkrediet...wat is dit?

    Een consumentenkrediet is zoals het woordt het zegt een krediet aan een consument* die het krediet zal aanwenden om (on)roerende goederen of diensten aan te kopen.

    *Consument: persoon die regelmatig in België leeft en handelt met als voornaamste reden in het kader van een privedoel

    Een krediet dat dus aan een rechtspersoon wordt toegekend kan niet vallen onder de noemer van een consumentenkrediet. Ook financieringen die toegestaan worden aan een natuurlijk persoon in het kader van diens beroepsactiviteiten worden niet aangeschouwd als zijde een consumentenkrediet en genieten bijgevolg ook niet deze bescherming.

    Het is evenwel aan de kredietmaatschappij die het krediet geeft om aan te tonen dat het om een consumentenkrediet gaat en niet om een hypothecaire lening als er onroerend goed mee gekocht zou worden.

   • Wat zijn de nadelen van een persoonlijke lening?

    Het is niet mogelijk om de afgeloste bedragen opnieuw op te nemen.

    Bij vervroegde terugbetaling is er een boete verschuldigd.

    U verzwaart u kredietlasten waardoor het moeilijk kan worden om nog andere financieringen te krijgen.

   • Wat zijn de voordelen van een persoonlijke lening?

    Veelal een eenvoudige aanvraagprocedure ivm hypothecaire kredieten.

    Maandelijks hetzelfde bedrag terug te betalen. U weet waaraan u begint.

    U kent de kostprijs van het krediet bij aanvang.

   • Wat zijn de verplichtingen van de kredietmaatschappij?

    Een kredietmaatschappij is verplicht om na te gaan, alvorens u een financiering toe te staan, of u in staat bent om het krediet terug te betalen.

    De kredietgever zal dus een onderzoek instellen en zich informeren door u vragen te stellen om een beeld te kunnen vormen van uw situatie. Deze zal ook nagaan of er betalingsproblemen in het verleden waren en zal een overzicht opvragen van uw lopende kredieten en kredietopeningen. Hou er ook rekening mee dat ook uw georloofde mogelijkheid om onder nul te gaan op uw rekening, een VISA met betalingsfaciliteiten en dergelijke meer ook rekend worden als een krediet.

    Indien er men overgaat tot het verlenen van een lening dan ontstaat er een kredietovereenkomst die wederzijdse verplichtingen impliceren. De kredietmaatschappij moet u het overeengekomen kredietbedrag aan de voorafbepaalde voorwaarden betalen, de kredietnemer(s) moeten op hun beurt de lening terugbetalen zoals voorzien in de modaliteiten van de overeenkomst.

   • Bestaan er verschillende kredietformules binnen het consumentenkrediet?

    Ja, er zijn verschillende vormen. Hieronder geven wij u een overzicht.

    Kredietopening: Veelal onder de vorm van een kaart, dit is een geldreserve die gebruikt kan worden in functie van uw behoeften.

    Verkoop of afbetaling: Verkoop van goederen of diensten waarbij de prijs betaald zal worden in maandelijkse schijven.

    Lening op afbetaling: Dit is een lening met vaste mensualiteiten op een door u gekozen looptijd (al dan niet beperkt)

    Financieringshuur: Dit is een overeenkomst om een goed te huren waarbij er daarna de mogelijkheid bestaat om het goed aan te kopen

    Geoorloofde debetstand: Deze kredietopening staat toe dat u onder nul gaat op uw rekening

    Overbruggingskrediet: Dit is een krediet, meestal voor een korte periode, in afwachting van een bedrag in de toekomst waarmee dit krediet kan worden terugbetaald.

   • Welke gegevens moet ik overmaken?

    Als u een project wenst te realiseren met een financiering dan zal de maatschappij zich moeten informeren over uw financiële mogelijkheden en aftoetsen of dit haalbaar is voor u. Daartoe zijn de maatschappijen verplicht om zo een beeld te krijgen over uw terugbetalingscapaciteit en om u advies te verlenen inzake welke formule het best aansluit bij uw wensen en behoeften.

    Het gaat hem dan vnl over zaken die u zal moeten bewijzen met documenten om wat u zegt te staven met de realiteit. Welke documenten kan ik best al verzamelen alvorens een aanvraag in te dienen

    Loonbrieven van de laatste drie maanden, aanslagbiljet van de personenbelasting,

    Indien er huurinkomsten zijn zal u deze ook moeten bewijzen: huurcontracten, bewijs storting huur op uw rekening (uittreksels),

    Indien er reeds bestaande kredietlasten zijn zal u deze ook moeten communiceren en zal men u veelal volgende documenten opvragen: Kredietakte, aflossingstabel, openstaande schuld, maandelijks terug te betalen bedrag,..

    De bank zal ook haar bestanden raadplegen om uw kredietwaardigheid na te gaan.

   • Wat moet de kredietovereenkomst allemaal vermelden?

    De overeenkomst moet schriftelijk gemaakt worden en moet ondertekend worden door zowel de kredietgever als de kredietnemers. De overeenkomst moet ook transparant en verstaandbaar opgemaakt worden en moet zeker volgende elementen bevatten:

    1. Soort van het krediet. Gaat het over een kredietopening, een financieringhuur, een lening op afbetaling,...?

    2. De persoonsgegevens van de consument en al dan niet de andere personen die waarborgen stellen. 

    3. De identiteit van de kredietgever

    4. De gegevens van de toezichthoudende Federale overheidsdienst. (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

    5. De duur van de overeenkomst (looptijd)

    6. De debetrentevoet

    7. De voorwaarden die op dit tarief van toepassing laten zijn en hoe het kan wijzigen indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan

    8. Zéér belangrijk: het Jaarlijks Kosten Percentage of JKP

    9. Mogelijkeid moet geboden worden op eenvoudige vraag een aflossingstabel en de betalingsvoorwaarden te bekomen

    10. Kosten voor de gekoppelde rekening indien dit van toepassing is

    11. Vermelding van de nalatigheidsintrestvoet

    12. Waarschuwing bij wanbetaling

    13. Indien deze er zijn, informeren over het bestaan van notariskosten

    14. Vermelding van de verzekeringen en de waarborgen

    15. Indien er een een herroepingsrecht is moet de consument hierover geïnformeerd worden

    16. Indien er verhaal uitgeoefend kan worden moet dit vermeld worden

    17. Recht op vervroegde terugbetaling en de procedure die daar aan vooraf gaat.

    18. Procedure om een einde te maken aan de overeenkomst

    19. De klachtenprocedures

     

   • Heb ik bedenktijd?

    Indien u dat wenst kan u in bepaalde omstandigheden afzien van het krediet. U moet de kredietgever binnen een termijn van 14 dagen die ingaat op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

   • Kan ik een kredietovereenkomst via het internet afsluiten?

    Ja, het is mogelijk om een kredietovereenkomst via internet aangaan. Indien het niet mogelijk is om direct alle gegevens over te maken, dan moeten deze onmiddelijk na het sluiten van de overeenkomst overgemaakt worden.

    Is de overeenkomst van het type "geoorloofde debetstand" en u wenst hier direct gebruik van te maken, dan moet de kredietgever u informeren over de modaliteiten van het krediet, het JKP,...en melding maken dat het volledige kredietbedrag steeds volledig opgevraagd kan worden.

   • Wanneer kan ik over het geld van de lening beschikken?

    Men mag u in principe het krediet niet in contanten uitbetalen. Het krediet mag ook niet ter beschikking gesteld worden voorafgaand aan de kredietovereenkomst. Deze moet getekend zijn door beide partijen, zijnde de kredietgever en de kredietnemer. Pas dan kan het geld overgemaakt worden op een zichtrekening of vrijgegeven worden door een cheque. Het is de kredietgever ook niet toegestaan om betalingen uit te voeren in uw naam

   • Hoeveel moet ik betalen bij een (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling?

    De schadevergoeding die u moet betalen bij een (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling is beperkt en is als volgt:

    Indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en het overeengekomen einde van de overeenkomst minder dan een jaar is: 0,50% op het terug te betalen bedrag

    Indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en het overeengekomen einde van de overeenkomst meer dan één jaar is: 1,00% op het terug te betalen bedrag

    De schadevergoeding mag evenwel nooit hoger zijn dan het bedrag dan het bedrag aan intresten die verschuldigd waren tussen de datum van vervroegde terugbetaling en de overeengekomen einddatum van de overeenkomst, mocht u geen vervroegde terugbetaling gedaan hebben.

    Weet dat er geen schadevergoeding betaald worden als het consumentenkrediet van het type "kredietopening" is. Ook bij beleggingshypotheken is het mogelijk dat er geen wederbeleggingsvergoeding betaald moet worden op het gedeelte dat afgelost wordt met de reserve die vrijkomt uit het aangehechte verzekeringscontract.

     

   • LOA herfinancieren?

    Kan ik mijn bestaande persoonlijke lening / consumentenkrediet herfinancieren zoals dit mogelijk is bij een hypothecair krediet?

    Ja, het is toegestaan om een herfinanciering te doen en het oude krediet te vervangen door een nieuwe financiering. Maak evenwel steeds een vergelijking tussen uw huidige situatie en de situatie na het herfinancieren. Een kredietexpert kan u hierin onafhankelijk bijstaan want kredieten samenvoegen vraagt toch enige expertise. Bovendien is het belangrijk dat u weet dat u veelal meer zal betalen als u kiest voor een langere looptijd. Tevens moet u de wederbeleggingsvergoeding in rekening brengen bij het delgden van deze financiering voor een nieuw krediet.

   • Wat te doen bij terugbetalingsmoeilijkheden?

    Neem contact op met uw kredietinstelling. Het is mogelijk om bestalingsfaciliteiten te vragen. Indien u niet akkoord kan gaan met een het voorstel of de maatschappij geeft een negatief antwoord op uw vraag, dan kan u aan de vrederechter vragen om de faciliteiten toe te kennen.

    Het is ook mogelijk om andere pistes af te wegen. Een schuldbemiddelingstraject opstarten of voor een collectieve schuldenregeling opteren.

     

  • Investeringskrediet
   • Wat is een investeringskrediet?

    Een investeringskrediet is een krediet op korte, middellange of lange termijn. Met deze financiering ondersteunt u een grote aankoop of investering binnen uw onderneming. U ontvangt een voorafbepaald bedrag dat u volgens een bepaald afbetalingsschema moet terugbetalen. Zowel bij de start van uw bedrijf/zaak als bij een uitbreiding kan degelijke financiering een oplossing bieden.

    Er zijn kredieten met verschillende looptijden beschikbaar, vaste en variabele rentevoeten,enz.

     

   • Voor welke investeringsprojecten kan ik terecht op kredietgids.be?

    Alle projecten kunnen besproken worden met onze aangesloten kredietexperten. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

   Uw vraag werd niet beantwoord of wil advies op maat. Klik hier.
 • Verzekeringen
  • Algemeen
   • Wat is een verzekeringsovereenkomst?

    Een verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst, waarbij een partij, de verzekeraar, zich er tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringnemer, toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang van het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet.

   • Waarvoor staat Mifid?

    MiFID staat voluit voor de Markets in Financial Instruments Directive. MiFID moet ervoor zorgen dat er een betere bescherming is voor de belegger. Tevens zal men er op toezien dat er meer concurrentie en transparantie komt op de financiële markten. Via de MiFID regelgeving wil men komen tot een harmonisatie van de regelgeving voor transacties en een eenmaking van de financiële markten mogelijk maken.

  • Brand- en woningverzekering
   • Wat is een brandverzekering?

    De brandverzekering wordt ook wel de woningverzekering genoemd, dit komt doordat deze verzekering tegenwoordig bescherming biedt tegen meer gevaren dan enkel brand.

    In de brandverzekering zijn er 3 soorten dekkingen te onderscheiden: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen en de optionele dekkingen.

    De basiswaarborgen omvatten bij elke verzekeringsmaatschappij dezelfde gevaren. Hieronder verstaan we de schade aan uw woning door explosie/implosie, bliksem, aanslagen en arbeidconflicten, botsen met een voertuig, boom of dier, hagel, storm, sneeuw- en ijsdruk en natuurrampen.

    Bij een schadegeval kunnen ook kosten komen kijken die niet rechtstreeks met het schadegeval verbonden zijn. Hiervoor worden de aanvullende dekkingen aangesproken:

    • De reddingskosten: dit zijn de kosten die u heeft gemaakt om verdere schade te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van blustoestellen of het (voorlopig) dichtmaken van een raam wanneer dit werd gebroken

    • De expertisekosten

    • De opslag van uw meubels gedurende de periode van herstelling of heropbouw indien het onmogelijk is om ze in het beschadigde pand te laten staan

    • De kosten voor het slopen van het beschadigde pand

    De aanvullende dekkingen kunnen verschillend zijn per verzekeringsmaatschappij.

    Tenslotte zijn er de optionele of facultatieve dekkingen. Zo kan u een verzekering nemen tegen diefstal, voor schade aan uw zwembad of tuin…

    Ook de indirecte of onrechtstreekse verliezen maken deel uit van de optionele waarborgen. 

    Hoewel de brandverzekering (woningverzekering) niet wettelijk verplicht is, is ze wel ten zeerste aan te raden.

    Indien u voor het pand een woonkrediet heeft lopen, kan de bank wel eisen dat er een woningverzekering loopt aangezien dit voor haar een extra waarborg betekent met betrekking tot het ontleende bedrag. 

   • Wat dekt een brandverzekering?

    In de brandverzekering zijn er 3 soorten dekkingen te onderscheiden: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen en de optionele dekkingen.

    De basiswaarborgen omvatten bij elke verzekeringsmaatschappij dezelfde gevaren. Hieronder verstaan we de schade aan uw woning door explosie/implosie, bliksem, aanslagen en arbeidconflicten, botsen met een voertuig, boom of dier, hagel, storm, sneeuw- en ijsdruk en natuurrampen.

    De meeste brandverzekeringen bieden ook bescherming bij:

    • Schade aan uw elektrische toestellen door kortsluiting of een stroomstoot

    • Schade door (abnormale) rookvorming of roet

    • Waterschade: een breuk in een leiding of insijpeling via het dak

    • Schade aan de woning veroorzaakt door inbrekers

    • Glasbreuk: deze term dient niet meer zeer strikt genomen te worden. Een barst in keramische kookplaat of een LCD-televisiescherm kunnen hier ook onder vallen.

    • Het is aan te raden om dit goed na te gaan alvorens de verzekering af te sluiten, aangezien elke verzekeringsmaatschappij haar eigen invulling kan geven aan deze dekkingen.

    • Verder wordt ook uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die door uw woning kan worden toegebracht verzekerd. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan dakpannen die tijdens een storm wegvliegen en een wagen beschadigen.

    • Zelfs als huurder is het belangrijk om uw aansprakelijkheid te verzekeren: indien er zich schade voordoet aan de woning waarvoor u verantwoordelijk kan worden gesteld, zal u deze schade moeten vergoeden. Het is aan te raden hiervoor uw huurcontract goed na te kijken, aangezien sommige eigenaars zelf al de nodige stappen hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat uw aansprakelijkheid als huurder gedekt is.

    Bij een schadegeval kunnen ook kosten komen kijken die niet rechtstreeks met het schadegeval verbonden zijn. Hiervoor worden de aanvullende dekkingen aangesproken:

    • De reddingskosten: dit zijn de kosten die u heeft gemaakt om verdere schade te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van blustoestellen of het (voorlopig) dichtmaken van een raam wanneer dit werd gebroken

    • De expertisekosten

    • De opslag van uw meubels gedurende de periode van herstelling of heropbouw indien het onmogelijk is om ze in het beschadigde pand te laten staan

    • De kosten voor het slopen van het beschadigde pand

    De aanvullende dekkingen kunnen verschillend zijn per verzekeringsmaatschappij.

    Tenslotte zijn er de optionele of facultatieve dekkingen. Zo kan u een verzekering nemen tegen diefstal, voor schade aan uw zwembad of tuin…

    Ook de indirecte of onrechtstreekse verliezen maken deel uit van de optionele waarborgen. Deze voorzien in diverse kosten die u moet maken naar aanleiding van het gedekt schadegeval: telefoontjes die u moet plegen naar aannemers, het rondrijden om op zoek te gaan naar vervangende materialen/goederen, tijdverlies (verlof)...

   • Is een brandverzekering een verplichte verzekering?

    Neen. Een brandverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering. Uiteraard is een brandverzekering steeds aan te raden.

    In sommige gevallen kan u contractueel verplicht worden om een brandverzekering te hebben. Een verhuurder kan bijvoorbeeld eisen dat er een brandverzekering wordt afgesloten.

   • Hoeveel kost een brandverzekering per jaar?

    Dat is afhankelijk val tal van factoren. Bent u eigenaar of huurder van het pand? Gaat het over een villa, een appartement of eerder een bescheiden woning? Heeft u een zwembad of een strooiendak?

    Tevens zal de ligging van uw pand een invloed hebben op de hoogte van de premie. In de brandverzekering worden er nog zaken gedekt als diefstal en andere mogelijke dekkingen...afhankelijk van de opties en de grootte van de verzekerde kapitalen zal u een hogere of een lagere premie betalen.

    Om een inzicht te krijgen, kan u eenvoudig via deze website een eerste voorstel opvragen.

   • Welke maatschappij is voor mij de beste?

    Er bestaat niet zoiets als de beste maatschappij. Iedere maatschappij heeft zijn voor- en nadelen. Het is van belang dat u voldoende geïnformeerd wordt en een ruime keuze heeft op basis van uw wensen en behoeften die u te kennen geeft aan uw verzekeringsmakelaar. U kiest op basis van advies en prijs.

   • Kan ik een gratis offerte aanvragen via Kredietgids.be?

    Ja dat is mogelijk. Ga hiervoor naar "Onze oplossingen" en klik vervolgens op "Verzekering aanvragen"

    Kredietgids.be zal uw aanvraag doorsturen naar een erkend verzekeringsmakelaar die u verder zal informeren over uw mogelijkheden.

   • Waarom heb ik als huurder een brandverzekering nodig?

    Als huurder denkt u er vast en zeker wel aan om een verzekering af te sluiten tegen beschadiging van uw meubels, kleding en andere goederen door brand, waterschade,… en soms zelfs ook tegen diefstal.

    Vaak staan huurders er echter niet bij stil dat men als huurder aansprakelijk is voor de schade die wordt toegebracht aan de gehuurde woning. U wordt automatisch geacht aansprakelijk te zijn, tenzij u het tegendeel kan bewijzen. In het huurcontract staat meestal dat de huurder de woning in gebruikt neemt in de staat waarin deze zich bevindt, maar ook dat men de woning in dezelfde staat zal achterlaten wanneer de huurovereenkomst beëindigd wordt.

    De meeste huurcontracten hebben dan ook een clausule waarin staat dat de huurder verplicht is om een woningverzekering te nemen waarin de aansprakelijkheid wordt gedekt.

    Zelfs wanneer deze clausule niet is opgenomen in het huurcontract, is het verstandig om een huurdersaansprakelijkheidsverzekering te nemen.

    Indien u als huurder uw aansprakelijkheid niet kan weerleggen, zal de verzekering van de eigenaar de kosten van de schade aan de eigenaar gaan vergoeden, maar zal deze verzekering achteraf de schadevergoeding op u komen verhalen. Indien u verzekerd bent zal uw verzekering deze schade ten laste nemen, maar indien u geen brandverzekering heeft zal u zelf moeten opdraaien voor deze kosten.

    Volgens het Burgerlijk Wetboek is iedere burger aansprakelijk voor schade die hij toebrengt aan anderen (= derden). Indien er bij u een brand uitbreekt, en deze overslaat naar andere gebouwen, dan wordt u hiervoor automatisch aansprakelijk gesteld (tenzij u het tegendeel kan bewijzen). Hier wordt hetzelfde principe toegepast als bij de eigenaar van uw huurwoning: de partij die schade heeft geleden wordt vergoed door de eigen verzekering, maar deze verzekering zal de uitgekeerde schade vergoeding bij u recupereren. Indien u een brandverzekering heeft, zal uw verzekeraar deze kosten betalen.

   • Wat is een “afstand van verhaal”?

    Een eigenaar die een woning niet zelf bewoont of verhuurt kan de clausule “afstand van verhaal” laten opnemen in zijn woningpolis.

    Dit betekent dat de verzekeraar, in geval van schade, de aan de eigenaar uitgekeerde schadevergoeding niet kan gaan recupereren bij de huurder of de gebruiker van de woning.

    Toch betekent dit niet dat de huurder geen risico’s meer loopt. Hoewel de aansprakelijkheid naar de eigenaar is afgedekt, kan hij toch aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden.

    Verder kan de brandverzekeraar van de eigenaar zich toch nog tot de huurder wenden wanneer blijkt dat de eigenaar onvoldoende verzekerd was. De verzekeraar van de eigenaar zal de evenredigheidsregel toepassen voor het berekenen van de door haar uit te keren schadevergoeding, en voor de rest bij de huurder gaan aankloppen 

   • Ik heb schade, wat moet ik doen?

    Wanneer er zich een schadegeval voordoet moet u, als verzekeringsnemer de nodige stappen ondernemen om verdere schade te voorkomen of om de schade die reeds is ontstaan, te beperken. Indien mogelijk, wordt er ook van u verwacht dat u voorkomt dat het schadegeval zich opnieuw voordoet.

    Het is belangrijk om zo snel mogelijk uw makelaar of verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van het schadegeval. Zij zullen u vragen naar de datum, de plaats, de oorzaak en de omstandigheden van het schadegeval en een omschrijving van de schade te geven.

    Nadat de administratieve formaliteiten van de schade-aangifte zijn vervuld, zal men een raming van de schade vragen. U kan hiervoor zelf een berekening opmaken, of een offerte vragen aan een vakman.

    Aangezien er vaak een expert zal worden aangesteld om het schadegeval de bestuderen, is het belangrijk dat u, indien mogelijk, niets verandert aan de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan. Indien dit toch noodzakelijk is (bijvoorbeeld wanneer in de winter door blikseminslag de verwarmingsketel stuk is en het noodzakelijk is om te verwarmen) is het belangrijk dat u de beschadigde stukken ter beschikking houdt van de expert. De expert moet de schade zelf kunnen vaststellen, anders is er geen tussenkomst van de verzekeraar mogelijk. 

   • Waarom is het noodzakelijk om de woningverzekering regelmatig opnieuw aan een onderzoek te onderwerpen?

    Wanneer u aanvankelijk een woningverzekering aangaat, zal men het te verzekeren bedrag gaan bepalen. Vaak gebeurt dit door het invullen van een evaluatierooster op basis waarvan een bepaald kapitaal wordt vastgelegd voor zowel het gebouw als de inboedel van uw woning. In dit evaluatierooster worden vragen gesteld met betrekking tot de ruimtes in uw woning, de afwerking van uw woning, of het gaat om een (half-)open of gesloten bebouwing, de leeftijd van de woning…

    Indien uw brandverzekering wordt opgemaakt op basis van een dergelijk rooster (en dit correct werd ingevuld), bent u steeds correct verzekerd. Het rooster is echter wel beperkt in mogelijkheden, waardoor het kan gebeuren dat uw woning niet in aanmerking komt voor dit systeem. Geen nood, in dat geval zijn er andere mogelijkheden.

    Maar al te vaak gebeurt het dat er in de loop der jaren wijzigingen gebeuren aan uw huis. Er worden verbouwingen gedaan, bijgebouwd, sommige ruimtes krijgen een ander doel en ga zo maar voort. De meeste mensen liggen niet constant wakker van hun brandverzekering, maar het is toch goed om af en toe na te gaan of het rooster waarop uw verzekering bij aanvang werd gebaseerd, nog steeds overeenstemt met de reële situatie. 

    Wanneer bij een schadegeval blijkt dat het evaluatierooster niet overeenstemt met de werkelijkheid, of wanneer men kan vaststellen dat u zich voor een te laag bedrag heeft verzekerd, dan kan de verzekeraar de evenredigheidsregel toepassen. Concreet betekent dit dat de vergoeding die u zal krijgen gebaseerd zal zijn op de verhouding tussen het bedrag dat u heeft verzekerd en het bedrag waarvoor u eigenlijk verzekerd had moeten zijn.

   • Wie onderschrijft er meestal een brandverzekering?

     

    De brandverzekering wordt het meest afgesloten door:

    • Eigenaars die hun gebouw of woning, de inboedel van de woning en de aansprakelijkheid wil verzekeren.

    • Huurders/gebruikers die naast hun eigen inboedel ook hun huurdersaansprakelijkheid en hun aansprakelijkheid naar derden wensen te verzekeren.

    Er zijn echter nog enkele situaties waarin een brandverzekering aangewezen is. Bij onverdeeldheid, mede-eigendom of waarbij er een splitsing is tussen de naakte eigendom en het vruchtgebruik.

     

  • Burgerlijke aansprakelijkheids- en familiale verzekering
   • Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

    Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade waarvoor u verantwoordelijk en aldus aansprakelijk bent.

   • Wat is een familiale verzekering?

    Een familiale verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering.

    Uzelf, uw partner of iemand anders van uw gezin of waar u het toezicht over heeft berokkent (tijdens het privéleven) schade aan een derde, dan zal u moeten opdraaien om deze derde schadeloos te stellen. Een familiale verzekering komt dus tussen bij schade die aangericht wordt aan anderen. Denk bijvoorbeeld aan de tablet van een vriend laten vallen, een glas wijn morsen over een duur tafellaken,...

    De familiale verzekering is geen verplichte verzekering, maar is wel ten zeerste aan iedereen (met of zonder kinderen, met of zonder huisdieren) aan te raden. Deze verzekering biedt bescherming aan uw vermogen en kan, in uiterste situaties, voorkomen dat u persoonlijk failliet gaat door het veroorzaken van schade aan een derde.

    Hou er steeds rekening mee dat er een franchise in rekening gebracht kan worden waarvoor u zelf zal moeten opdraaien. Dit is uw eigen risico.

   • Waarom zou ik best een familiale verzekering hebben?

    Iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de bescherming van uw vermogen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die uw aansprakelijkheid in het geding brengen. Zo ook de familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

    Wanneer u schade toebrengt aan een derde en u burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld, bent u verplicht het slachtoffer schadeloos te stellen, met andere woorden: u ben verplicht het slachtoffer te vergoede voor de geleden schade. De wet bepaalt dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot vergoeding van de geleden schade.

    U bent niet enkel aansprakelijk voor de fouten die u zelf maakt, maar ook voor die van uw kinderen en personen of dieren die onder uw toezicht staan. Verder kan u ook aansprakelijk worden gesteld indien een (gebrekkig) goed waarvan u eigenaar bent, schade toebrengt aan een derde.

    Zelfs voorzichtige personen kan een ongeval overkomen waarbij schade berokkend wordt aan een andere persoon. Indien u een familiale verzekering heeft, beschermt u zich tegen het risico dat een schadegeval waarbij u aansprakelijk wordt gesteld, u veel geld kan kosten.

    Een familiale verzekering is niet duur: voor minder dan tien euro per maand kan u een topproduct hebben, voorzien met alle bijdekkingen die er mogelijk zijn. Met andere woorden, zonder de bijdekkingen zal u, voor een zeer klein bedrag, een zeer groot bedrag kunnen verzekeren.

    De franchise, dit is uw "eigen risico", bedraagt ongeveer € 250 per schadegeval.

   • Hoeveel kost een familiale verzekering per jaar?

    De meeste maatschappijen hanteren andere tarieven voor uw polis. Dit is ook logisch gegeven dat iedere maatschappij ook andere voorwaarden heeft. In principe kan men stellen dat bij normale commissie, de prijs van de verzekering ook de kwaliteit weerspiegelt. 

    De jaarlijkse premie wordt ook beïnvloed door het al dan niet opnemen van bijdekkingen in de polis. Zo zijn er bijvoorbeeld extra dekkingen om huispersoneel bij te verzekeren. Maar ook de burgerlijke aansprakelijkheid van uw paard kan opgenomen worden. Bent u onderwijzer(es)? Dan moet u dit ook aangeven aan uw verzekeringsmakelaar.

     

   • Is het interessant om deze te bundelen met mijn brandverzekering?

    Sommige maatschappijen geven u een voordeel voor het onderbengen van meerdere polissen onder één globaal contract. U krijgt dan tal van voordelen maar wees kritisch.

    Het kan aangewezen zijn om toch uw brand- of familiale verzekering bij een andere maatschappij te nemen als deze beter aansluit bij uw verlangens en uw wensen.

   • Kan ik een gratis offerte aanvragen via Kredietgids.be?

    Ja dat is mogelijk. Kredietgids.be zal uw aanvraag overmaken aan een verzekeringsmakelaar die voor u enkele voorstellen kan uitwerken.

    Beschikt u reeds over een familiale verzekering maar wil u een beter voorstel, een andere maatschappij of u wenst uw tussenpersoon te wijzigen? Neem dan contact op via het contactformulier of vul een aanvraag tot voorstel in via het daarvoor voorziene online formulier.

   • Wie is verzekerd?

    Een familiale BA-verzekeringsovereenkomst vergoedt niet alleen de schade die u zelf veroorzaakt hebt, maar is ook verplicht de schade te vergoeden veroorzaakt door:

    • uw samenwonende echtgenoot
    • alle bij u inwonende personen, met inbegrip van studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven
    • het huispersoneel en de gezinshulp, tijdens de uitoefening van hun taak
    • personen die belast zijn met de bewaking van uw kinderen en huisdieren, tijdens de uitoefening van hun taak

    Gezinssituaties kunnen soms vrij ingewikkeld zijn, maar zijn aangepast aan het hedendaagse leven. In de algemene voorwaarden kan u terugvinden of ook de aansprakelijkheid van volgende personen is gedekt:

    • uw (wettelijk of feitelijk) samenwonende partner
    • personen die bij u inwonen, maar elders verblijven wegens gezondheidsredenen, omdat ze op reis zijn of door hun werk
    • uw minderjarige kinderen en die van uw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet bij u (maar bijvoorbeeld bij hun andere ouder)
    • personen die economisch afhankelijk zijn van u of van uw samenwonende echtgenoot of partner
    • minderjarige kinderen van derden wanneer ze onder het toezicht staan van een verzekerde die bij u inwoont
    • personen die tijdelijk bij u verblijven  
    • ...

   • Wanneer bent u burgerlijk aansprakelijk?

    U kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u schade heeft veroorzaakt aan een derde, ongeacht of het hier gaat om een opzettelijke fout, een ongeluk, nalatigheid of onvoorzichtigheid.

    Bij het nagaan of iemand een “fout” heeft gemaakt, gaat men de vergelijking maken met de reactie van de “goede huisvader” in dezelfde situatie. Indien een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet op dezelfde manier gehandeld zou hebben in een identieke situatie, gaat men spreken van een fout.

   • Wanneer moet ik een familiale verzekering nemen?

    De familiale verzekering maakt deel uit van het pakket basisverzekeringen. U kan deze verzekering best aan uw portefeuille toevoegen van zodra u niet meer deel uitmaakt van het gezin van (één van) uw ouders.

    Aangezien ook volwassen een ongeval kunnen veroorzaken, is het niet aan te raden met wachten voor de onderschrijving van een dergelijke polis tot u kinderen of huisdieren heeft.

    Wanneer een derde schade heeft toegebracht aan u of aan uw goederen, kan de waarborg “rechtsbijstand” u helpen om een schadevergoeding te krijgen van die persoon. Meer informatie hierover vindt u in ons luik met betrekking tot de rechtsbijstandverzekering.

   • Wat is niet gedekt door de familiale verzekering?

    In het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 werden de minimumgarantievoorwaarden van de familiale verzekeringsovereenkomsten vastgelegd.

    Iedere familiale verzekeringspolis moet de schade vergoeden die u veroorzaakt aan derden in uw privéleven, indien er u extra-contractueel aansprakelijk bent. Schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van een contract of arbeidsovereenkomst valt hier dus niet onder.

    Alleen schade toegebracht aan een derde is gedekt: schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een door uw polis verzekerd persoon (echtgenoot, kinderen,…) is dus niet gedekt.

    Bijvoorbeeld:

    U huurt een graafmachine bij een verhuurbedrijf, maar bij het gebruik ervan geraakt de machine beschadigd. De familiale verzekering zal deze schade niet vergoeden aangezien u een contract (mondeling of schriftelijk) heeft afgesloten met de verhuurder: u bent overeengekomen dat u de machine zal teruggeven in dezelfde staat als u deze gekregen heeft.

    U huurt een vakantiewoning voor uw studerende zoon en zijn vrienden. Tijdens een feestje stoot uw zoon het televisietoestel van de kast en deze is volledig stuk. U wordt hiervoor aansprakelijk gesteld, maar de familiale verzekering zal hier niet in tussenkomen aangezien u voor het gebruik van de vakantiewoning een contract heeft afgesloten met de eigenaar.

    Opgelet: het is mogelijk dat uw woningverzekering wel tussenkomt in het vergoeden van deze schade. Kijk daarom de algemene voorwaarden van deze verzekering goed na of neem contact op met uw verzekeringsmakelaar.

    In het Koninklijk Besluit staan de schades opgesomd die door de BA-polissen mogen uitgesloten worden. De verzekeringsmaatschappijen mogen niets anders uitsluiten. Men mag onder andere volgende schades uitsluiten: schade die reeds gedekt is door een verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA-auto)

    • schade veroorzaakt door andere dieren dan huisdieren
    • schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan u eigenaar bent. Als u echter een geleend of gehuurd paard berijdt, moet de verzekeraar vergoeden
    • schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade
    • schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten (bijvoorbeeld jetski)
    • schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen

    De minimumwaarborgen werden bepaald door het Koninklijk besluiten. De verzekeraars zijn uiteraard vrij om hogere vergoedingsgrenzen vast te leggen in hun overeenkomsten. Er zijn echter slechts weinig verzekeringsmaatschappijen die slechts de wettelijk bepaalde minimumwaarborgen aanbieden.

    Vraag bij uw verzekeringsmakelaar na of uw polis geschikt is voor uw persoonlijke situatie.

  • Rechtsbijstandverzekering
   • Wat is een rechtsbijstandverzekering?

    In het leven komen we soms, ongewild, in situaties terecht waarin er discussies of geschillen ontstaan. Dit kan zowel in onze privé-activiteiten als in het verkeer zijn.

    Een rechtsbijstandverzekering gaat u in de eerste plaats informeren over uw rechten en kan u bijstaan in het uitoefenen van die rechten, of het nu gaat om een eis die u zelf wil instellen of wanneer u zich tegen een eis moet verdedigen.

    De rechtsbijstandverzekering zal in de eerste plaats altijd proberen om een geschil minnelijk op te lossen, zodat een gerechtelijke procedure vermeden kan worden. Indien het toch niet lukt om via minnelijke weg tot een overeenkomst te komen en uw zaak dient voor de rechtbank te komen, dan zal de rechtsbijstandverzekering de proceskosten en de erelonen aan advocaten en experts dekken.

    Wanneer het zo ver zou komen, bent u steeds vrij in de keuze van de advocaat of expert die uw belangen gaat verdedigen. Hou er wel rekening mee dat de keuze van uw advocaat moet stroken met het advies dat de rechtsbijstandsverzekeraar u geeft. Het is enkel wanneer de advocaat die u onder de arm neemt ook de visie van uw rechtsbijstandsverzekeraar bevestigt, dat u de kosten volledig terugbetaald krijgt.

    Kiest u ervoor om toch een andere advocaat te nemen, dan kan het zijn dat men slechts de helft van de kosten gaat terugbetalen. Wanneer de raadsman van uw keuze toch een beter resultaat bereikt dan dat wat door de verzekeraar voorop werd gesteld,  zullen zij toch nog tussenkomen in de volledige kosten.

   • Waarom is de rechtsbijstandverzekering nuttig?

    In het leven komen we soms, ongewild en onvoorzien, in situaties terecht waarin er discussies of geschillen ontstaan. Dit kan zowel in onze privé-activiteiten als in het verkeer zijn.

    De kosten die verbonden zijn aan een gerechtelijke procedure kunnen soms hoog oplopen, waardoor u misschien geneigd zal zijn om geen vordering in te stellen.

    De investering in een rechtsbijstandverzekering kan daarom nuttig zijn: u betaalt een jaarlijkse premie om op de dag waarop u juridische bijstand nodig heeft, beroep te kunnen doen op een advocaat of expert voor de verdediging van uw belangen, indien het niet mogelijk is om minnelijk tot een oplossing te komen.

   • Welke formules bestaan er?

    1. De rechtsbijstandverzekering die zit inbegrepen in een andere polis.

                Dit wordt ook wel eens de “inclusiewaarborg” genoemd.

    Als aanvulling op uw andere verzekeringswaarborgen, kan u een waarborg rechtsbijstand onderschrijven. Dit kan bijvoorbeeld in uw brand-, familiale of autopolis zijn. Een dergelijke verzekering heeft dan enkel betrekking op geschillen die rechtstreeks samenhangen met de waarborgen van uw andere polis. U kan bijvoorbeeld de rechtsbijstand van uw woningpolis niet gebruiken voor een geschil in verband met uw voertuig.

    2. De gespecialiseerde rechtsbijstandverzekering

                Deze polis kan u onafhankelijk van uw andere verzekeringswaarborgen onderschrijven.

    Vaak zijn de waarborgen die werden opgenomen in een dergelijke verzekering, veel ruimer dan deze van de inclusiewaarborg.

    U kan een dergelijke polis “op maat” laten opmaken. Dit betekent dat u voor bepaalde waarborgen al dan niet kan kiezen: u wenst bijvoorbeeld wel een waarborg “verkeer” waarbij alle geschillen met verkeerssituaties gedekt zijn, maar u heeft geen behoefte aan een waarborg met betrekking tot uw woning….

    Verder kan u er in dergelijke polissen voor opteren om zich te beschermen tegen geschillen met de werkgever, met de aannemer die de renovatie van uw woning uitvoert, de notaris die bij de notariële akte een fout maakt….

  • Schuldsaldoverzekering
   • Wat is een schuldsaldoverzekering?

    Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die wordt afgesloten in het kader van een woonkrediet. Ze wordt  gebruikt om het openstaande saldo van de hypothecaire lening in geval van overlijden terug te betalen.

    Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht, maar de bank kan wel eisen dat je een dergelijke verzekering neemt, aangezien het voor hen meer zekerheid biedt dat de hypothecaire lening of het consumentenkrediet zal worden terugbetaald (indien u zou komen te overlijden).

   • Waarom zou ik best een levensverzekering hebben?

    Op die manier kan u uw partner, kinderen, nabestaanden financiële zekerheid bieden indien u zou komen te overlijden tijdens de looptijd van het krediet.

   • Wanneer is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar?

    Om een fiscaal voordeel te kunnen genieten voor uw schuldsaldoverzekering, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden moeten allen aanwezig zijn:

    • De schuldsaldoverzekering moet afgesloten zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.
    • Er moet sprake zijn van een individueel contract. Een polis waarbij beide partners verzekeringsnemer er verzekerde zijn, komt hier niet voor in aanmerking. Enkel een verzekering “op uw eigen hoofd” geeft aanleiding tot fiscaal voordeel. Daarnaast moet men eigenaar zijn van de woning of het vruchtgebruik hiervan hebben.
    • De duurtijd van de polis moet minstens 10 jaar bedragen.
    • De premie moet in hetzelfde (kalender)jaar betaald zijn als het jaar waarin u wilt genieten van het fiscaal voordeel.

   • Is het interessant om mijn schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen?

    Soms wel, soms niet. Hiervoor is het belangrijk eerst de verschillende fiscale stelsels waarin de schuldsaldoverzekering kan worden ingebracht, te kennen.

    Fiscale stelsels:

    • Schuldsaldoverzekering buiten fiscaliteit: u gaat de premies niet invullen op de belastingbrief, en geen fiscaal voordeel genieten. Indien de verzekerde komt te overlijden, en men dus overgaat tot uitkering van de verzekering, zal de begunstigde niet belast worden op het uitgekeerde kapitaal.

     

    • Schuldsaldoverzekering binnen fiscaliteit:
     • In het stelsel van het woonkrediet: hierbij komen de premies die u betaalt voor de schuldsaldoverzekering in dezelfde korf terecht als de kapitaalsaflossingen en intresten van uw woonkrediet.  Wanneer de fiscale korf van het woonkrediet reeds vol zit, is het niet interessant fiscaal in te brengen aangezien u hierop dan geen belastingsvoordeel kan genieten. Integendeel, in geval van overlijden (uitkering van de verzekering) zullen uw erfgenamen hierop worden belast (= omzettingsrente).

    Indien u uw hypothecair krediet (en dus uw schuldsaldoverzekering) op het einde van het jaar afsluit, kan het zijn dat de fiscale korf niet volledig gevuld zal zijn. De betaling van een enige premie voor de schuldsaldoverzekering kan dan een manier zijn om deze korf toch volledig opgevuld te krijgen en belastingsvoordeel te genieten.

    • In het stelsel van pensioensparen: wanneer uw korf voor het woonkrediet al volledig gevuld is, kan u toch nog een  fiscaal voordeel genieten door de betaalde premies in te brengen in het kader van pensioensparen. De voorwaarden waaronder een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar is, hebben we eerder al vermeld. Het fiscaal voordeel hierbij is 30% (van het fiscaal voordeel van het pensioensparen) én u betaalt minder gemeentebelastingen.

    Net zoals bij het stelsel van het woonkrediet, zullen de begunstigden belast worden op het uitgekeerde kapitaal indien u komt te overlijden.

    De inbreng van de premies in het stelsel van het pensioensparen is ook enkel mogelijk indien u nog niet aan pensioensparen doet.

     

    Zoals u ziet, de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen is een zeer persoonlijke keuze. U kan misschien wel genieten van het belastingsvoordeel, maar wanneer u komt te overlijden kan er weer een fiscaal nadeel zijn. Raadpleeg een expert om uw situatie te optimaliseren. Klik hier om een afspraak te maken.

     

    Wat is een omzettingsrente?

    Eerder haalden we al aan dat er fiscale nadelen kunnen zijn voor de begunstigden van uw schuldsaldoverzekering wanneer u komt te overlijden. Zij moeten een “fictieve rente” betalen op het kapitaal dat naar aanleiding van uw overlijden wordt uitgekeerd. De begunstigde moet voor een bepaald aantal jaren een aangifte doen van het uitgekeerde kaptiaal als onderdeel van het belastbaar inkomen. Hij of zij zal dus gedurende een aantal jaren extra belastingen moeten betalen.

    De leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering is bepalend voor het aantal jaren dat die extra belastingen betaald moeten worden en het omzettingspercentage dat zal worden toegepast.

   • Is het mogelijk om een schuldsaldoverzekering stop te zetten?

    Indien u, om welke reden dan ook, beslist dat u niet langer een schuldsaldoverzekering wenst, kan u deze stopzetten.

    Wanneer deze verzekering gekoppeld is aan een woonkrediet, is hiervoor wel eerst het akkoord van de bank/financiële instelling nodig. Hou er rekening mee dat, indien u een conditionele rentevoetkorting heeft gekregen, de rentevoet van uw hypothecair krediet of consumentenkrediet kan stijgen.

    Heeft u de premie van de schuldsaldoverzekering in een éénmalige som betaald, dan is het weinig zinvol om deze te laten stopzetten, aangezien het zeldzaam is dat het niet-verbruikte premiegedeelte wordt terugbetaald of meestal wordt het vergeten.

    Hou wel steeds in het achterhoofd dat het stopzetten van de schuldsaldoverzekering gevolgen heeft voor uw erfgenamen.

   • Welke elementen bepalen de premie van mijn schuldsaldoverzekering?

    Sinds 21 december 2012 mag het geslacht van de verzekerde geen rol meer spelen bij het bepalen van de premie. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft beslist dat het overlijdensrisico tussen mannen en vrouwen gelijkgesteld moet zijn.

    • Looptijd van het krediet: hoe langer de looptijd van uw krediet, hou ouder u zal zijn wanneer het volledig is terugbetaald en hoe meer risico de bank loopt dat u zal overlijden alvorens het krediet volledig werd terugbetaald
    • Bedrag van het krediet: hoe hoger het kapitaal dat u wenst te verzekeren, hoe hoger de premie zal zijn
    • Modaliteiten van het krediet: rentevoet, wijze van terugbetalingen
    • Leeftijd bij onderschrijving van de polis: hoe jonger u bent op het ogenblik van de aanvang van de polis, hoe lager de premie zal zijn. Dit komt doordat het risico lager is dat u tijdens de looptijd van het krediet komt te overlijden, dan wanneer u ouder. Een schuldsaldoverzekering kan u aangaan tot de leeftijd van 65 jaar, daarna is dit niet meer mogelijk aangezien het overlijdensrisico te groot wordt.
    • Gezondheidstoestand: alvorens een maatschappij beslist of ze het risico van uw overlijden wil aanvaarden, zal er een beknopte of uitgebreide medische vragenlijst moeten worden ingevuld. Indien daar uit blijkt dat u een aandoening hebt (gehad) waardoor u voortijdig zou komen te overlijden, kan zij beslissen om uw aanvraag te weigeren of een bijpremie aanrekenen. Voor sommige aandoeningen/ziektes (zoals bijvoorbeeld diabetes) bestaan er oplossingen.
    • Hobby's: indien u in uw vrije tijd gevaarlijke hobby's of risicovolle sporten beoefend, kan men hiermee rekening houden in de bepaling van uw premie.

   • Bij welke maatschappij neem ik best mijn schuldsaldoverzekering?

    Hiervoor neemt u best contact op met een specialist ter zake. Via ons aanvraagformulier kan u gratis en geheel vrijblijvend voorstellen ontvangen via erkende verzekeringsmakelaars die gespecialiseerd zijn in het verkennen van de markt.

   • Kan ik een schuldsaldoverzekering krijgen als ik een chronische ziekte heb?

    Ja, sinds 1 januari 2015 is de wet Partyka van kracht. Deze wet heeft als doel de toegang tot een schuldsaldoverzekering verbeteren voor personen met een chronische ziekte of handicap.

   • Hoe weet ik voor hoeveel mijn partner en ik ons moeten verzekeren voor overlijden?

    Ongeacht wat de bank als voorwaarde stelt (dit is meestal 100% van het kredietbedrag), is het voor beide partners belangrijk om een goede afweging te maken over het te verzekeren bedrag.

    Wanneer één van beide komt te overlijden, komt de overlevende partner alleen te staan voor het betalen van alle kosten. We denken hierbij ook aan de opvoeding van de kinderen, als die er zouden zijn, en de mogelijkheid dat de hij/zij niet meer (voltijds) zal (kunnen) gaan werken.

    Hou bij de bepaling van het verzekerd bedrag rekening met de verhouding tussen uw inkomsten. U heeft een bepaalde levensstijl opgebouwd naar aanleiding van die inkomsten en u wil toch graag dat uw partner deze ook na uw overlijden zal kunnen aanhouden.

    Probeer een goed evenwicht te vinden tussen 100% en 200% van het geleende kapitaal, of anders gezegd: het volledige kapitaal of 2x het volledige kapitaal van uw lening.

   • Hoelang moet ik de verzekeringspremies betalen en kan dit op maat van mijn budget?

    U kan kiezen tussen een éénmalige premie, risicopremies en genivelleerde premies op 2/3 van de looptijd.

    • De éénmalige premie: u betaalt één keer een premie bij de aanvang van het contract en daarna niet meer.
    • Genivelleerde premies: u betaalt jaarlijks dezelfde premie gedurende 2/3 van de looptijd van de verzekering, daarna niets meer.
    • Risicopremies: de jaarlijks te betalen premie is variabel. Ze is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en het nog te verzekeren kapitaal. Naarmate de looptijd van uw schuldsaldoverzekering (en uw krediet) verstrijkt, neemt dit kapitaal af en zal ook de te betalen premie dalen.

     

    Bij de meeste maatschappijen bestaat ook de mogelijkheid om de risicopremies maandelijks, trimestrieel of halfjaarlijks te betalen. Er kan dan wel een splitsingskost worden aangerekend.

   • Wat is een bijpremie?

    Aan de hand van de medische vragenlijst die u invult bij de aanvraag van een schuldsaldoverzekering, zal een arts uw risico op overlijden tijdens de looptijd van het contract gaan beoordelen.

    Op basis van deze vragenlijst zal er beslist worden u al dan niet te “accepteren”.

    Indien uit één van uw antwoorden blijkt dat de kans bestaat dat u door een aandoening (of ongezonde levensstijl) komt te overlijden voor het einde van de verzekering, kan men (na uitgebreider medisch onderzoek) beslissen om u een hogere premie aan te rekenen. Dit wordt de bijpremie genoemd.

   • Kan een schuldsaldoverzekering geweigerd worden?

    Ja, dat kan. Voor mensen die aan een chronische aandoening of zware ziekte lijden, hebben soms moeilijkheden om een schuldsaldoverzekering te vinden. De Wet Partyka die sinds 1 januari 2015 in voege is, verplicht verzekeraars nog steeds niet om een verzekering af te sluiten, maar maakt het wel gemakkelijker. Ze zorgt voor meer transparantie doordat verzekeraars een duidelijke motivatie moeten geven voor het aanrekenen of weigeren van een verzekering.

    Wanneer de verzekeraar de verzekering weigert of een bijpremie aanrekent van meer dan 25% kan er beroep worden aangetekend bij het Opvolgingsbureau.

    Aangezien de verzekeraars niet verplicht zijn de klant met een ernstig overlijdensrisico te “aanvaarden”, is het dus mogelijk dat de verzekering geweigerd wordt.

   • Ik heb een bestaande polis schuldsaldoverzekering. Kan ik deze overzetten naar een andere verzekeringsmaatschappij?

    Ja, dit is mogelijk. Het is wel aangewezen om hiervoor een expert te raadplegen, aangezien er rekening moet worden gehouden met verschillende factoren zoals het openstaand kapitaal, huidige gezondheidstoestand, huidige leeftijd…

    Het is wel mogelijk een voordeel te bekomen door van verzekeringsmaatschappij te veranderen.

    Opgelet: kijk zeker uw kredietvoorwaarden na aangezien u mogelijk een conditionele rentevoetkorting heeft gekregen.

   • Wat indien ik mijn schuldsaldoverzekering niet (meer) betaal?

    Wanneer u ervoor heeft gekozen om de premies van uw schuldsaldoverzekering periodiek of via risicopremies te betalen, zal u telkens een uitnodiging tot betaling krijgen. Indien u deze niet betaalt, zal er een herinnering worden gestuurd.

    Wanneer u ook na deze herinnering de premie niet betaalt, dan zal de verzekeringsmaatschappij uw verzekering “reduceren”. Dit betekent dat op het ogenblik de reeds betaalde premies niet meer volstaan om het risico van uw overlijden te dekken, de verzekering wordt stopgezet en uw erfgenamen na uw overlijden zelf moeten instaan voor de afbetaling van het hypothecair krediet of persoonlijke lening.
     

   • Wie duid ik aan als begunstigde van mijn schuldsaldoverzekering?

    Het is erg belangrijk zeer goed na te denken over wie u als begunstigde van uw verzekeringscontract wenst. In principe bent u volledig vrij in deze keuze, zolang u met deze beslissing het “gezinsbelang” niet schaadt.

    U kan bijvoorbeeld kiezen om uw partner, uw kinderen of uw ouders als begunstigde te nemen, maar ook een goede vriend, de buurman of buurvrouw…

    Het is vooral zeer belangrijk om duidelijk te stellen wie u met uw contract wenst te begunstigen. Hiervoor kan u de mensen noemen met naam, maar u kan bijvoorbeeld ook de persoon omschrijven en zeggen “mijn kinderen”, “mijn buurman”… Bij deze laatste moet u er wel rekening mee houden dat de situatie kan veranderen en dat degene die u oorspronkelijk had aangeduid, niet meer degene is die u in gedachten had: de buur met wie u zo’n goede vriendschapsrelatie had kan zijn verhuisd …

    Hou goed in het achterhoofd wie u in uw contract als begunstigde heeft laten opnemen en of deze persoon met naam hierin is opgenomen, of via een omschrijving.

   • Wat is een aanvaardende begunstigde?

    Wanneer u in uw schuldsaldoverzekeringspolis een begunstigde aanduidt, zal deze persoon recht hebben op de prestatie die de verzekeringsmaatschappij heeft beloofd te leveren.

    Bij de aanvaarding van de begunstiging, krijgt de begunstigde bepaalde specifieke rechten die onherroepelijk zijn.

    De aanvaarding van de begunstiging gebeurt door een bijvoegsel in het contract dat door de verzekeringsmaatschappij, verzekeringsnemer en de begunstigde moet worden ondertekend.

    Het is achteraf niet meer mogelijk om de begunstiging te wijzigen zonder het akkoord van de aanvaardende begunstigde.

    Bij een schuldsaldoverzekering is het wel vaak zo dat de bank tekent als aanvaardende begunstigde.

   • Wat met zelfdoding en euthanasie?

    In principe worden opzettelijke daden niet gedekt door verzekeringscontracten.

    De wet voorziet er in dat verzekeringsmaatschappijen verplicht zijn om zelfdoding op te nemen in de doodsoorzaken waarbij de schuldsaldoverzekering kan worden uitgekeerd, wanneer de polis minimum 1 jaar van kracht is. Men heeft deze termijn in de wet opgenomen om te voorkomen dat iemand die met dergelijke gedachten rondloopt, nog snel een verzekering zal afsluiten om zijn nabestaanden te beschermen en bevoordelen.

    Sommige maatschappijen bieden ook dekking tijdens het eerste jaar van de polis, maar dit staat dan uitdrukkelijk beschreven in de algemene voorwaarden. De verzekeringsmaatschappijen mogen ervoor kiezen om een gunstiger systeem aan de klanten aan te bieden, maar men moet de wettelijke minimumnormen steeds respecteren.

    Let ook op: stel dat u uw krediet herfinanciert en hierdoor ook een nieuwe polis schuldsaldoverzekering aangaat, dan begint deze termijn opnieuw te lopen.

    Euthanasie wordt gezien als een natuurlijke doodsoorzaak. Hier wordt dus de regel van 1 jaar niet gevolgd. Wanneer er op het ogenblik van het aangaan van de polis reeds concrete euthanasieplannen zijn, is de klant verplicht de verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen en heeft deze het recht om de polis te weigeren.

   • Wat is een omzettingsrente?

    Voor de begunstigden van uw schuldsaldoverzekering kunnen er fiscale nadelen zijn wanneer u komt te overlijden. Zij moeten een “fictieve rente” betalen op het kapitaal dat naar aanleiding van uw overlijden wordt uitgekeerd. De begunstigde moet voor een bepaald aantal jaren een aangifte doen van het uitgekeerde kaptiaal als onderdeel van het belastbaar inkomen. Hij of zij zal dus gedurende een aantal jaren extra belastingen moeten betalen.

    De leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering is bepalend voor het aantal jaren dat die extra belastingen betaald moeten worden en het omzettingspercentage dat zal worden toegepast.

   • Welke bijdekkingen kan ik nemen bij mijn schuldsaldoverzekering?

    Een schuldsaldoverzekering biedt niet enkel de mogelijkheid om een overlijden te verzekeren. De meeste maatschappijen bieden ook de mogelijkheid om arbeidsongeschiktheid en invaliditeit te verzekeren, er zijn zelfs maatschappijen die een opvangnet bieden in geval van (onvrijwillige) werkloosheid.

    - Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval

    Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, heeft dit een impact op uw gezinsbudget. Los van het eventueel lagere inkomen, kan het zijn dat deze arbeidsongeschiktheid extra kosten met zich meebrengt.

    Om er zeker van te zijn dat de terugbetaling van uw krediet niet in het gedrang komt, kan u via deze bijdekking een bijkomende vergoeding ontvangen om de financiële tegenslag, die de arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, op te vangen.

    - Overlijden door een ongeval

    Uw schuldsaldoverzekering zorgt voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van het ontleende kapitaal indien u komt te overlijden. Indien u de extra bescherming “overlijden door een ongeval” opneemt in uw polis, wordt er een extra bedrag voorzien waarmee uw nabestaanden de onvoorziene kosten kunnen opvangen. We denken dan aan begrafeniskosten, successierechten…

  • Autoverzekering
   Uw vraag werd niet beantwoord of wil advies op maat. Klik hier.
 • Fiscaliteit
  • Wat is het kadastraal inkomen?

   Het kadastraal inkomen (KI) is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen, rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip, dat wil zeggen op 1 januari 1975. De vaststelling van het KI gebeurt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED).

   Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te geven onroerend inkomen.

  • Uw vraag werd niet beantwoord of wil advies op maat. Klik hier.
 • Kredietgids
  • Zijn er dossierkosten verbonden aan Kredietgids.be?

   Er zijn geen dossierkosten verbonden aan het gebruik van de diensten van Kredietgids.be

   We willen er zijn voor iedereen zonder op enige manier kostenverhogend te zijn voor de consument.

  • Welke producten kan ik aanvragen via Kredietgids.be

   Kredietgids.be is geen makelaar en komt niet tussen in de bemiddeling van producten. Wij brengen partijen in contact. Onze aangesloten makelaars kunnen u in de eerste plaats helpen met kredietvoorstellen, verzekeringen van zowel het type schade- als levensverzekeringen

  • Waarom start ik mijn kredietzoektocht via Kredietgids.be?

   Kredietgids.be onderscheidt zich van de andere websites door zijn uniek model. De software brengt u in contact met een kredietmakelaar in uw regio of een kredietspecialist/makelaar die u het best kan ondersteunen bij uw specifiek project/dossier. Informeer uzelf online met de vele adviesartikels, rekenmodules en vaak gestelde vragen. Maak een online simulatie van uw project en kom te weten hoeveel u maandelijks zal moeten betalen om uw project te realiseren. Stel een kredietdossier samen en verstuur dit naar een erkend kredietmakelaar die voor uw project een oplossing op maat kan aanbieden in uw regio. Vanaf dat ogenblik krijgt uw dossier de volle aandacht van de kredietmakelaar/kredietadviseur. Hij zal contact met u opnemen om uw aanvraag te overlopen en meer informatie in te winnen. Daarna zal uw kredietaanvraag voorgelegd aan meerdere kredietpartners teneinde het beste voorstel voor u te bekomen. U wordt tijdens de aanvraagprocedure constant op de hoogte gehouden. De ondertekening van de documenten doet u in samenspraak met de geselecteerde makelaar.

  • Hoe zeker ben ik dat de aangeleverde informatie niet misbruikt wordt?

   Persoonlijke gegevens worden enkel doorgestuurd naar erkende kredietmakelaars die op regelmatige basis gecontroleerd worden door het FSMA en FOD. Daarnaast bieden wij bij Kredietgids de mogelijkheid om als gebruiker van het platform feedback te geven over een bepaalde makelaar waardoor er ook constante bijsturing is van de kwaliteit geboden door de aangesloten krediet- en verzekeringsmakelaars.

  • Waarom kan een kredietmakelaar meer dan een grootbank?

   De kredietmakelaar is onafhankelijk  en heeft bijgevolg meer mogelijkheden bij verschillende partners.

   Volgende dossiers zijn bij grootbanken tegenwoordig niet eenvoudig meer om een akkoord te krijgen. Een makelaar heeft mogelijk een oplossing voor u.

   Een vaste termijn krediet (of een bullet krediet) in combinatie met een wedersamenstelling door een spaarplan te onderschrijven in het Individueel Pensioensparen, Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen en al dan niet aangevuld met een Individuele PensioenToezegging of een vrij sparen plan. Tevens kan men met een eenmalige aanvangsstorting de maandelijkse spaaropdracht sterk verlichten.

   Aankoop van een onroerend goed door een persoon met buitenlandse beroepsinkomsten. Niet alle banken doen deze dossiers graag.

   De financiering van een vakantiewoning is ook niet altijd even gemakkelijk. Ook in het buitenland kan een makelaar u bijstaan. Via enkele Buitenlandse banken (met bijkantoor in Brussel) kunnen onze makelaars eenvoudig een krediet voor de aankoo van uw woning in Frankrijk onderhandelen.

   Overbruggingskredieten in combinatie met de bestaande kredietlast en de nieuwe kredietlast is voor sommige mensen iets te veel om maandelijks te dragen. Ook de banken hebben een probleem bij dergelijke financiële constructies. Uw maandelijkse kredietlast is tijdens de periode van het nog niet verkocht zijn van de vorige woning zeer hoog. Onze kredietmaatschappijen houden ofwel rekening met enkel de nieuwe maandelijkse afbetaling, kunnen alles samenvoegen in 1 meer haalbare maandelijkse afbetaling in afwachting van de verkoop,... er zijn oplossingen als uw woning nog niet verkocht is of nog niet verkocht zal zijn voor de aankoop van uw nieuwe woning.

   Het samenvoegen van kredieten is iets dat een grootbank niet graag doet. Een makelaar kan u bijstaan en informeren hoeveel u maandelijks mogelijk minder zal betalen en hoeveel interest u al dan niet meer of minder zal betalen in vergelijking met de situatie van voor het samenvoegen van de kredieten. Soms kan dit een oplossing bieden om uw hypothecair krediet goedgekeurd te krijgen dus het moet niet altijd in een negatief beeld geplaatst worden. Uiteraard biedt een makelaar u volledige discretie en transparantie.

  • Uw vraag werd niet beantwoord of wil advies op maat. Klik hier.
Top